Governu Apoio Fos Sakas 1000 ba Komunidade Covalima.

COVALIMA (RCCT)-10-03-21- Governu haruka fos sakas 1000 ba Covalima atu hodi halo atendementu umanitaria ba Komunidade Afeitadu sira iha Municipio Covalima nebe menus aihan.

Lee Notisia Relevante: Dalan at la Impede Autoridade Municipio Covalima no EKSES-COVID20 Lori fos 680 to’o Fatumea

Ba Jornalista RCCT Diretor MSSI Municipio Covalima Agapito Assis Cardoso hateten, fos saka 1000 nebe MSSI hamutuk ho CLN koloka mai Covalima, atu responde ba problema nebe komunidade infrenta durante situasaun Serka Sanitaria.

“ Fos nebe maka ohin hatun ona iha armazem ne’e, ita atu responde problema nebe maka komunidade sira iha fatin afetado hanesan Fatumea, Tilomar, Maukatar no Fatululik, nomos Posto sira seluk ne’ebe maka hasoru problema menus aihan durante serka sanitaria ne’e ” Dehan Diretor MSSI Covalima Agapito Assis, Quarta Feira (10-03-21) iha Armazen MSSI Covalima.

Enkuanto Diretor MSSI ne’e informa liu tan maske Governo hapara Serka Sanitaria iha Covalima maibe komunidade sira sei nafatin persija hetan tulun husi Governu liliu kona ba apoio ai han ba komunidade sira.

 “ Ha’u hanoin maske Governo hapara ona Serka Sanitaria, maibe ita nafatin fo apoio ba Komunidade sira iha Posto nebe maka agora dadaun seidauk hetan apoio aihan ne’e ” Diretor MSSI Salienta.

Jornalista         : Tynho Gusmão & Saturnino Soares

Editor               : Chamot Nahac