Radio Comunidade Cova Taroman

Komunidade Tashilin Kontinua Preokupa Ponte Lomea Kotu Tama Ona Fulan

Covalima (RCCT) 24-03-23 Komunidade iha Aldeia Bora Ikun, Suku Tashilin, Postu Administrativu Zumalai, kontinua preokupa konaba ponte Lomea ne’ebé ameasa kotu tama ba fulan ida…

Timor Gap Fahe Informasaun Konaba Projetu Tasi Mane Ba Lia Na’in Sira Covalima

Covalima (RCCT) 23-03-23–Timor Gap kontinua hikas fahe informasaun ba lia na’in sira mak uluk sai hanesan pioneru ba Projetu tasi mane liu liu ba Suai…

Mosu Dezentendimentu Entre Konsultan Ho Governu TL Implika SSB Konstrusaun La Realiza iha 2015

Covalima (RCCT) 23-03-23—Diretór Projetu Tasi Mane, Francisco Ferreira, hatete loloos ne’e iha tinan 2015 liu ba ne’e hahu hala’o ona konstrusaun ba mega projetu Suai…

Sorumutuk Konsellu Ministrus nian iha loron 22 fulan-marsu tinan 2023

Komunikadu Imprensa Sorumutuk Konsellu Ministrus nian iha loron 22 fulan-marsu tinan 2023 Konsellu Ministrus hala’o sorumutuk iha Palásiu Governu, iha Dili no aprova ona alterasaun…

Governu Sensibiliza Setor Petroleu No Minerais Ba Autoridade Sira Iha Covalima

Covalima (RCCT) 22-03-23—Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Petroleu no Minerais hamutuk ho Autoridade Nasional Petroleu No Minerais (ANPM) no Timor Gap, sensibiliza imformasaun konaba…

Greater Sunrise Sai Preokupasaun Boot Ba Sosiedade Tomak

Covalima (RCCT) 22-03-23, Ministru Petroleo no Minerais, Victor da Conceição Soares, informa oras ne’e daudaun Greater Sunrise sai preokupasaun bo’ot ba iha sosiedade tomak, maibe…

Governu Kontinua Dezenvolve Setor Petroleo no Minerais Hodi Sustenta Dezenvolvimentu Ekonomia

Covalima (RCCT) 21-03-23–Ministru Petroleo no Minerais Víctor da Conceição Soares, informa, governu liu husi Ministeriu Petroleo no Minerais kontinua dezenvolve no jere setor Petroleo no…

Notisias
Atualiza Notisias
Atualiza notisias no informasaun importante iha rai laran no mos husi rai liur.
Talkshow
Diskusaun
Diskusaun sobre asuntu importante ho oradores ne'ebe espertu iha sira nian area rasik.
Edukasaun
Lian Estudante
Mai ita rona lian husi estudante sobre oinsa melhora sistema edukasaun iha rai laran.
Animasaun
Dedika Muzika
Rona, husu no dedika muzika furak ba familia no kolega tomak atraves segmento animasaun.
KONSULTASAUN
Konsulta ho Espesialista
Segmento programa diskusaun hamutuk ho dotor espesialista sira ne'ebe espertu iha sira nia area.
Inspirasaun
Inspirasaun Moris
Mai rona no hetan informasaun diak sobre idea no hanoin furak nudar inspirasaun iha vida moris loron-loron.