Radio Comunidade Cova Taroman

Fransisco Andrade “Projetu 30 iha Covalima mak sai Preoridade ba Tinan 2022”

Covalima (RCCT) 03-08-21, Administrador Municipio Covalima hamotuk Diretores Linha Sektorais sira iha Covalima halo diskusaun kona ba Projetu 30 iha Municicipio Covalima. Engkuantu reuniaun iha…

ANLA fo formasaun internal ba Funsionárius Meiu Ambiente husi Municipio 5

Covalima (RCCT) 03-08-21, Agênsia Nasional Lisensiamentu Ambientál (ANLA) fo formasaun internal ba Funsionárius Meiu Ambiente husi Municipiu lima (5) (Bobonaru, Ermera, Likisa, Ainaru, inklui Covalima)…

Prezidente CVTL Madalena Hamjam apresia ho Servisu Saúde no Polisia UPF Nian Sevisu iha Fronteira

Covalima (RCCT) 02-08-21 Iha loron Sábado (31-07) foin lalais ne’e Presidente Cruz Vermelha Timor Leste (CVTL) halo vijita ba Linha Fronteira entre Repúblika Indonésia (RI)…

Durante Fulan 3 Kompanha la selu Traballador na’in 18  nebe servisu halo konstrusaun uma ba Isolamento Covid-19 iha Covalima

Covalima (RCCT) 02-08-21, Traballador na’in 18 nebe halo servisu iha Konstrusaun uma ba Isolamentu ba Covid-19 iha Ospital Referal Suai, durante fulan 3 ona kompanha…

Ozorio “Mausoko” Komunidade hela iha Foho seidauk Senti Ukun Rasik An”

Covalima (RCCT) 01–08-21, Relasiona ho Movimentu Quadru Rezistencia E Rezistencia Apoiu Xanana (MOQURA–X ) ba iha Eleisaun prezidensial tinan 2022 no Eleisaun parlememtar tinan 2023,…

MOQURA-X Deklara Apoio Xanana no CNRT iha Eleisaun Prezidensial 2022 no Parlamentar 2023

Covalima (RCCT) 31-07-21, Relasiona ho Pers konferensia ne’e Porta Vos Euzevio do Nascimento hateten Nudar Sidadaun iha direitu Konsagradu nebe iha konstituisaun da Republica de…

CVTL halo inagurasaun ba Fatin Mini akomodasaun iha kampaun CVTL Filial Covalima

Covalima (RCCT) 30-07-2, iha inaguraun kampaun CVTL filial Covalima ne’e Prezidente CVTL Timor Leste Madalena Hamjam hateten objetivu CVTL halo uma ne’e hanesan Quest house…

Notisias
Atualiza Notisias
Atualiza notisias no informasaun importante iha rai laran no mos husi rai liur.
Talkshow
Diskusaun
Diskusaun sobre asuntu importante ho oradores ne'ebe espertu iha sira nian area rasik.
Edukasaun
Lian Estudante
Mai ita rona lian husi estudante sobre oinsa melhora sistema edukasaun iha rai laran.
Animasaun
Dedika Muzika
Rona, husu no dedika muzika furak ba familia no kolega tomak atraves segmento animasaun.
KONSULTASAUN
Konsulta ho Espesialista
Segmento programa diskusaun hamutuk ho dotor espesialista sira ne'ebe espertu iha sira nia area.
Inspirasaun
Inspirasaun Moris
Mai rona no hetan informasaun diak sobre idea no hanoin furak nudar inspirasaun iha vida moris loron-loron.