Radio Comunidade Cova Taroman

Covalima-Tempo badak sei inaugurasaun Monumentu Setembro Negro.

Jornalista       : Tynho & Jhony Editor            :Chamot Nahac Segunda Feira ohin (03/08/2020), Agensia Dezenvolvimento Nasional (ADN) realiza…

Assosiasaun Nasional Produto Fini Komersial Timor Leste halo partilha  informasaun konaba prosessu fini komersial.

Jornalísta     : Tinho Gusmão/Ade editor : Chamot Nahac Assosiasaun Nasional produto fini komersial Timor Leste ( ANAPROFIKO) partilla informasaun hodi halo mudansa ba Sistema Agrikultura…

Mercy Corps Halo Lansameto ba programa Maneza Risku Dezasre Naturais Liu Hosi Desenvolvimentu Ekonomia Iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima

Mercy Corps Halo Lansameto ba programa Maneza Risku Dezasre Naturais Liu Hosi Desenvolvimentu Ekonomia Iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima Josnalista : Jhony / Pataka Editor      …

Covalima-Tempo badak sei inaugurasaun Monumentu Setembro Negro.

Jornalista       : Tynho & Jhony Editor            :Chamot Nahac Segunda Feira ohin (03/08/2020), Agensia Dezenvolvimento Nasional (ADN) realiza…

Assosiasaun Nasional Produto Fini Komersial Timor Leste halo partilha  informasaun konaba prosessu fini komersial.

Jornalísta     : Tinho Gusmão/Ade editor : Chamot Nahac Assosiasaun Nasional produto fini komersial Timor Leste ( ANAPROFIKO) partilla informasaun hodi halo mudansa ba Sistema Agrikultura…

Mercy Corps Halo Lansameto ba programa Maneza Risku Dezasre Naturais Liu Hosi Desenvolvimentu Ekonomia Iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima

Mercy Corps Halo Lansameto ba programa Maneza Risku Dezasre Naturais Liu Hosi Desenvolvimentu Ekonomia Iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima Josnalista : Jhony / Pataka Editor      …

Rui Lopez Husu Xanana Konstrui Monumentu Ba Saudozu Albino-Lesi Iha Covalima

Ex Administradór Munisípiu Covalima iha tempu Indonézia, Rui Lopez husu ba líder karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão atu konstrui monumentu ba saudozu Albino do Carmo…

Notisias
Atualiza Notisias
Atualiza notisias no informasaun importante iha rai laran no mos husi rai liur.
Talkshow
Diskusaun
Diskusaun sobre asuntu importante ho oradores ne'ebe espertu iha sira nian area rasik.
Edukasaun
Lian Estudante
Mai ita rona lian husi estudante sobre oinsa melhora sistema edukasaun iha rai laran.
Animasaun
Dedika Muzika
Rona, husu no dedika muzika furak ba familia no kolega tomak atraves segmento animasaun.
KONSULTASAUN
Konsulta ho Espesialista
Segmento programa diskusaun hamutuk ho dotor espesialista sira ne'ebe espertu iha sira nia area.
Inspirasaun
Inspirasaun Moris
Mai rona no hetan informasaun diak sobre idea no hanoin furak nudar inspirasaun iha vida moris loron-loron.