Radio Comunidade Cova Taroman

Covalima-Ministerio Edukasuan prolonga tan Kontratu Tinan 1 ba Profesores Kontratadu Na’in 300

Covalima-01-10-2020-Edukasuan Municipio Covalima Hanaruk tan Kontratu ba Professores kontratadu hamotuk na’in 300 iha Covalima. Ba jornalista RCCT Diretor Eduksaun Munispio Covalima Edmundo Ferreira informa iha,…

Membro PNTL no Pesoal Saude tuir treinamentu konaba ezerse funsaun ho proteze ema nebe afeta ba HIV no Stikmatizasaun konaba jeneru.

Organizasaun Strela Plus dezamina informasaun hodi sensibiliza informasaun ba membro PNTL  no pesoal Saude sira nune’e bele hatene ezerse sira nia funsaun, atu proteje ema…

Covalima Oan na’in 14 mak Kompete ba kargu Administrador Covalima Foun.

Covalima-RCCT-Ema na’in 14 mak hatama dokumetus atu hodi Kompete ba konkursu publiku ba kargo Administrador Municipio Covalima, lia ne’e hato’o husi Aktual Administrador Municipio Covalima…

Manorin Na’in Inacio de Lahoya la Pronto abonda Estudante iha EBF Sanfuk.

Covalima-RCCT-Inacio de Loyala hanesan Manorin Na’in iha Escola Basiku Filial (EBF) Sanfuk ho Idade 65 sei nafatin kumpri dever hanesan manorin na’in hodi hanorin estudante…

Centru Juventude Covalima (CJC) FASILITA ATIVIDADES TARA BANDO iha Suco 3 iha Postu Fohorem

Covalima-RCCT-Agensia Internasional (Asian Indigenous People Pact (AIPP) husi Sidade Chiang Mai,Thailand liu husi fundus nebe haneran PAWANKA FUND hodi suporta aktividade sira nebe bolu naran…

Familia Vitima Dezastre Naturais hamotuk Uma ka’in 5 iha Postu Administrativu Maukatar hetan apoio material konstrusaun.

COVALIMA-RCCT- Servisu Protesaun Sivil Municipio Distribui Material konstrusaun ba familia vitima ba desastre naturais hamotuk uma kain 5 iha Posto Maukatar. Ponto Fokal servisu operasional…

Lideransa Komunitario iha Suco Dato Rua hamotuk ho Uma Lisan 42 Realiza Tara Bandu.

Covalima-RCCT- Serimonia Tara Bandu iha Posto Adminitrativo Fohorem, Suco Dato Rua no Suco Lactos ne’e Fasilita husi Centro Juventude Covalima (CJC) nebe hetan apoio orasamentu…

Notisias
Atualiza Notisias
Atualiza notisias no informasaun importante iha rai laran no mos husi rai liur.
Talkshow
Diskusaun
Diskusaun sobre asuntu importante ho oradores ne'ebe espertu iha sira nian area rasik.
Edukasaun
Lian Estudante
Mai ita rona lian husi estudante sobre oinsa melhora sistema edukasaun iha rai laran.
Animasaun
Dedika Muzika
Rona, husu no dedika muzika furak ba familia no kolega tomak atraves segmento animasaun.
KONSULTASAUN
Konsulta ho Espesialista
Segmento programa diskusaun hamutuk ho dotor espesialista sira ne'ebe espertu iha sira nia area.
Inspirasaun
Inspirasaun Moris
Mai rona no hetan informasaun diak sobre idea no hanoin furak nudar inspirasaun iha vida moris loron-loron.