Faktus

Omenazen ba Matebian Setembro Negro liu husi Lilin nia Lakan

Covalima-RCCT- Juventude no Komunidade Municipio  Covalima sunu lilin hodi fo ondra ba  padre na’in 3 no sarani sira nebe mak  fakar ran tanba  hetan oho…

Komandante PNTL Covalima “Estadu Emerjensia (EE) dahuluk to’o dahaat, Siguranda la’o kontrolado iha Covalima”

Covalima-RCCT-Komandante PNTL Covalima hatete situasaun siguransa durante Estadu Emerjensia (EE) dahuluk to’o da haat kontrolado tanba  Siguransa rigor iha linha fronteira. Komandante Municipio ne’e mos…

Bispu Dom Norberto do Amaral husu ukun na’in sira, respeita konstituisaun RDTL

Covalima-RCCT-Sarani katolika Suai,hamutuk ho sobrevivente ba masakre Setembru Negro, Domingo (06/09) selebra misa agradesimentu ba martir sira ne’ebe  mate iha akontesementu 6 Setembru tinan 1999….

Xanana “Funu 1975 Fronterira Norte no Sul Hadau Kilat Barak”

Covalima (RCCT) –06-09-20- Lider Karismátiku Kay Rala Xanana Gusmão informa, iha Tinan 1975 Timor halo funu hasoru Inimigu, iha Fronteira Sul no Norter oho ema…

Lafaek News Fasilita Treinamentu Ba Jornalista Voluntario Radio Comunidade Cova Taroman.  

Covalima RCCT 05-09-2020  lafaek news fasilita formasaun media online ba jornalista Radio Comunidade Cova Taroman (RCCT) na’in 13  durante loron 3. Jornalista Voluntario Junior Joni…

Xanana “Manan Funu Ho Ruin no Ran La’os ho Kilat Musan”

Covalima (05/09/2020)-Lider Karismatik, Kay Rala Xanana Gusmão, hatete ohin loron Timor hetan ukun rasik aan ne’e manan funu ho ruin no ran la’os manan ho…