Alunus Nain hat (4) iha Eskola Bazico Central Catolika Nossa Senhora do Carmo de Zumalain hetan Turturasaun husi manorin na’in.

Manorin Na’in iha Eskola Basiku Central-Catolica Nossa Senhora do Carmo Zumalai halo asaun Turtura hasoru Estudante Na’in hat (4) iha oras hanorin Tersa Feira semana ne’e (07-07)

Reportazen :Asato / Jhony.

Editor          :Chamot Nahac

Quarta Feira ne’e, 08/07, Reprezentante inan-aman Alvaro Bere Sina Tersa Feira Semana ne’e (07-07) husu ba professor sira iha Eskola Basiku Central-Catolica Nossa Senhora do Carmo Zumalai atu eduka estudante tenke ho professionalismo nune’e estudante sira ne’e iha futuru sai ema ne’ebe mak di’ak iha nasaun ida ne’e // Alvaro hatutan professor sira labele aplika vilensio fisico iha escola hasoru fali estudante sira hodi sai vitima ba sira nia karakteristika,

“Ha’u rona husi Estudante sira katak Proffesor baku ami nia ona sira iha oras mais ou menus tuku 12 otl, no ha’u nia oan hetan kanel iha ulun tanba hetan baku husi Profesor” dehan Alvaro ba Radio Cova Taroman Quarta Feira semana ne’e 08-07-20.

Entertanto tuir reprezentante inan aman hateten relasiona ho kazu ne’e hanesan inan aman ba estudante nebe sai ba vitima ba hahalok Profesor ne’e, sira hato’o ona keiza ba iha PDJH no mos dirasaun Protesaun Labarik Municpio.