Tanba seidauk Instala Eletrisidade Linha Trifas iha edifisio Regsito Civil no Notarioda Covalima seidauk bele utiliza makina halo passaporte Elektorika.

Diretor Registo Civil Covalima, Antonio Sarmento

Jornalista                : Asatu Soares

Editor                       : Chamot Nahac

Covalima (13-07-2020)- Servisu Rezisto Civil no Notariado Munispio Covalima  seidauk utiliza   makina halo passaporte hodi komunidade sira  tamba kompanha nebe manan seidauk  instalasaun eletrisidade  Trifas  iha edifisio Rezisto Civil  Covalima.

“ Ami iha ona fonsionario kasual sira ne’ebe ba tuir ona treinamentu semana ida  iha Nacional, konaba oinsa mak atu halo atendementu ba Komunidade sira iha Covalima hotu halo tratamento ba passa porte eletronik ninian no Funsionarios sira ne’e preparado ona atu hala’o sira nia sevisu hodi fo atendemento ba komunidade sira nebe hakarak mai halo Passaporte Eletronika iha ne’e”.  dehan Antonio Sarmentoba Jornalista RCCT Segunda Feira ohin (13/07) iha ninia k’nar fatin Edificio Registo Civil Covalima.

Engkuanto Diretor Antonio Sarmento hak’lean, makina refere dadaun ne’e  perparado ona no hein deit kompanha halo hotu instalasaun eletrisidade linha trifas ne’e hahu ona simu komunidade sira neebe mak presiza atu trata sira ninia passaporte, Diretor ne’e mos husu ba komunidade sira atu pasensia hodi hein  ba prosesu ida ne’e, tanba iha tempu badak  ekipa husi husi Nasional hamotuk Kompanya manan nain sei mai halo instalasaun eletrisidade linha trifas  iha edfisio Registo Civil no Notarioado Munisipio Covalima  nune’e atendementu ba trata passaporte ne’e bele  hahu ona.  

“Agora  dadaun ami seidauk bele halo atendementu ba komunidade sira  nebe hakarak atu trata passaporte iha Municipio ida ne’e tamba kompanha nebe manan ba tender atu instala Eletrisidade trifas  iha edifisio ne’e seidauk mai halo instalasaun  ho rajaun sei halo hela  instalasaun iha edifisio Registo Civil ninian Municipio seluk”.Tenik Diretor Antonio Sarmento.