UNDP Halo Lansamento Kuda Ai-Parapa Hun Atus Tolu Resin Iha Suco Suai Loro

Reportagen Tynho Gusmao/Jhony

Edito : Chamot Nahac

Tersa-Feira Ne’e 07-07-2020 – UNDP Halo Lansamento Kuda Ai-Parapa Atus Tolu Resin Iha Aldeia Loro, Suku Suai Loro, Posto Administrativu Suai, Hodi Haburas Fali Fatin Nebe Mamuk Iha  AreaTasi Ibun Suai Loro.

Representante UNDP Timor-Leste Tuya Altangerel Husu Ba Autoridade Lokal No Komunidade Sira Atu Uja Sistema Kultural Tara Bandu Hodi regulamentu ba Kuidado Ai Parapa Hirak Nebe kuda ona ne’e;

“Husi  Ha’u Nia Tempo Badak Ha’u Hela Iha Nee Ha’u Aprende  Konaba Historia Cultura Iha Covalima Ha’u Hakarak Obrigada Ba Autoridade Lokal No Comunidade Ho Consiensia Rasik Uza Sistema Cultuaral Tara Bando Ha’u Espera Katak Komunidade Bele Iha Konciensia Bele Proteze Ai Parapa No Bele Hadi’a Sira Nia Moris Iha Futuru Oin Mai tan ne’e Ha’u Husu Ba Lider Lokal Sira no Komunidade sira iha Ne’e Atu Uja Kultura Tara Bandu Hodi Tau Regulamentu ba Kuida Ai-Parapa Sira ne’e”.  

Iha Fatin Hensan Administrador Munisipio Covalima Afonso Nuguera Nahak Akresenta, Kuda Ai-Parapa Iha Suku Suai Loro Ne’e Diak Ba Munisipio Covalima Liu-Liu Ba Jerasaun Iha Futuru Tamba Ne’e Nia Husu Ba Komunidade Atu Kuidadu no sulan Animal Para Labele Estraga Ai-Parapa ne’e.

“Ita Kuda  Ai-Parapa Iha Suco Suai Loro Hodi Sai Di’ak Ba Ita Hotu Iha Munisipio Covalima I Ba Aban Bain Rua, Liu Liu Ba Ita Nia Oan No Ita Nia  Bei Oan Sira, Ho Ida Ne Ha’u Husu Ba Imi iha Suai Loro Atu Kuidadu  Halo Didi’ak, Labele Husik Animal Sira Estraga”.

Enquanto Sefe Suku Suai Loro Martinho Mendonca Informa Hanesan Xefe Suco Sei Autoriza Nia Komunidade Sira Atu Kuidado Nia Animal, Nia Salienta Bainhira Komunidade Nia Animasl Ruma Estraga Ai-Parapa Hirak Ne’e  Sei Fo Sansaun Ba Animal Na’in Tuir Tradisaun no Kultura Suco Suai Loro Nian Nebe Maka Iha Ona.

“Ami HaloTara Bandu Ida Atu Komunidade Tenki Sulan Animal Hanesan Fahi, Bibi no Karau Atu Nune’e Labele Estraga Riku Soin Ai-Parapa Nebe Ita Kuda Ne’e Hodi Bele Funsaun Iha Ba Ita,

Tuir Tara Bandu Ne’e Animal Ruma Mak Estraga Karik Maka Nia Nain Sei Kona Sansaun Selu Fahi Ida Karau Ida Ho Tua No Osan Dolar Amerikano Rihun Ida (1000) Ida Nemak Sansaun Ba Komunidade Sira Bain Hira Nia Animal Estraga Sasan Riku Soin Hirak Nebe Ohin Ita Kuda”

Entertanto Iha Serimonia Lansamento Ne’e Partispa Husi Diretor MAP Municipio Covalima, Diretor Geral Floresta, No Representante Komandante PNTL Munisipio Covalima, Komunidade No Juventude Sira Iha Suco Suai Loro.