Grupo Lakfodak iha Suku Taroman kollheta ikan atus 280 Resin

Grupo Lakfodak iha Suku Taroman kollheta ikan atus 280 Resin

Reportazen Atino

Juventude husi Grupo Lahakfodak nebe komposto husi membro nain 10 resin nebe durante ne’e halo aktivadade hakiak ikan iha Suco Taroman Aldeia Holba Kuarta semana ne’e (1-6-20) Koilheta ikan hamotuk 280 reisn.

Iha okajiaun ne’e partisipa husi Administrador Municipio Covalima Afonso Nuguera Nahak ne fo mos apresiasaun ba Grupo lahafodak nebe iha inisiativa hodi halo akotividade hakiak ikan ne’e no Administrador ne’e iha esperasa ba grupo Lahakfoda atu lao ba oin nafatin hodi hetan rendimentu nune’e bele utiliza hodi sustenta sira moris lor loron iha sira  nia uma kain ida-idak.

“Ohin loron Lori ema Covalima tomak hato’o ha’u nia apresiasaun ba imi nia actividades ida ne’e, ita hein katak ita bot sira nia aktividades sei la’o ba oin nafatin, nune’e iha grupo ida ne’e bele hetan Rendimento di’ak  hodi tulun susntentavel grupo nian no mos ba tulun nesesidade familia nian hodi hatutan moris iha uma laran ninian.”

Engkuantu iha aktividade koillheta ikan ne’e Xefe Grupo Lahakfodak  Raimundo Hendriques ba Jornalista RCCT hateten husi inicio forma grupo ne’e Raimundo ho nia inisiativa rasik halibur ema 12 hodi halo fatin hakiak ikan (Kolan)// hafoin ida ne’e mak  Mata Dalan Institutu (MDI) apoio sira ho fini ikan no mos makina Bee nian nune’e bele uja hodi halo aktividades refere;

Raimundo esklarese“Iha ne’e ha’u hakrak hatete deit katak durante iha ami nia grupo ha’u halibur ema sanulu resin rua// hodi haloaktividade hakiak ikan iha ne’e, no ida ne’e ho ami nia inisitiva rasik maibe depois de hari ami nia grupo ne’e ami hetan apoio husi Mata Dalan Instituto (MDI) maka ajuda ami// liu husi fo Fini Ikan no Makina dada Bee ka Gerador, ikan ninia hahan no mos ajuda seluk nebe MDI fo mak Fini Modo (Modo Musaun) mak hanesan Repolho no mos Senhora”

Entertanto iha serimonia kolheta ikan artisipa husi Admnistrador Municipio Covalima, Comandante  PNTL Munisipio Covalima, Diretor Agrikultor Covalima, Administrador Posto Administrativo Fatululik.