Kareta Estadu ho sapa matrikula 03-132G iha Dirasaun Nasional Registo Civil no Notariado Municipio Covalima avaria durante Rinan Rua resin ona.

 

 

Jornalista   : Asatu Soares

Editor         : Chamot Nahac

Covalima (13-07-20) kareta Estadu ho marka Hilux iha Servisu Registo Civil no Notariado Municipio Covalima avaria durante Tinan Rua resin no ate to’o agora Governo liu husi Ministerio kompotente seidauk hadi’a ka halo manutensaun.

Diretor Registo Civil no Notariadu Municipio Covalima Antonio Sarmentoinforma Segunda Feira ohin (13-07-20) ba RCCT iha nia kna’ar fatin, kareta ne’e hahu avaria kedas iha tempu Diretor sesante  nia tempo.

“Iha ha’u nia tempo ne’e ha’u atu halo munutensaun ba kareta  Hilux ne’ebe avaria durante Tinan naruk nia laran ne’e  maibe, ha’u mos laiha osarsamentu atu hodi halo manutensaun ba kareta ne’e, ha’u hanoin persija atu hadi’a kareta ne’e para bele utiliza hodi hala’o sevisu hanesan fali uluk” 

Diretor ne’e fundamenta durante ne’e transporte mak sai fator ida hodi difikulta sira nia servisu iha Municipio;

“Durante ne’e difikulta ami nia servisu mak transpotasaun ne’e deit, tamba ne’e mak  ha’u husu ba ita nia guvernu sira  bele tau netik konsiderasaun masimu ba hodi hadia kareta ne’ebe aat, ha’u sujere mos atu bele hadia lalais hodi nune’e ami bele utiliza hodi hala’o  servisu iha Municipio  ne’e ho di’ak” Tenik Diretor Registo Civil Antonio Sarmento.

Engkuantu Diretur Antonio mos salineta  durante  ne’e  sira uja transporte privadu hodi hala’o servisu iha Municipio Covalima,  no mos uja trasporte privadu hodi ba atende asuntu Servisu iha Nasional.