Xefe Suco Martinho- Fos 25 kg Folin Sa’e $15.50, Komunidade Suai loro Preokupa ho mudansa Klimatika.

Covalima (RCCT) 09-02-21- Komunidade iha Suco Suai Loro preokupa ho mundansa klimatika nebe fo impaktu negativu ba sira nia aktividade agrikultura.

Tanba ne’e Lideransa komunidade iha  Suco Suai Loro Martinho Mendonça konsidera Mudansa Klimatika fo impaktu negativu sira nia moris loro loron  liu liu ba aktividades sira hanesan halo to’os,  natar ho tama tasi (peskador).

“ha’u nia oservasaun ba komunidade mata pencaharian iha suai loro mak iha prioridade (Halo to’o, Natar, tun tasi) sai preokupasaun bot ba sira mak mudansa klimatika nebe halo udan mai la tuir nia tempo” Xefe suco Martinho Esplika

 Lideransa Suco ne’e mos informa ba RCCT, Komunidade iha Suco Suai Loro Agora dadaun Komesa menus Ai han nune’e sasan nebe faan iha keske iha suku laran hanesan fos folin komesa sae.

“Ita hare kada uma kain sira nia  ai han ne’e hasa’e husi to’o no natar komesa menus, ita hare fali ba pemasaran sasan nebe faan iha merkadu no iha keoske sira lahanesan ona, fos 25 kg folin sae ona ba dolar $ 15.00 to’o $ 15.50 kada saku nebe keoske nain sira faan” Xefe Suco Martinho hakotu.

Jornalista :Lito de Jesus/Aje Fereira.

Editor       :Chamot Nahac