Xefe Suco Agusinho “Komunidade mai Simu Ai han sesta bazika tenki Kumpri protokolu MS “

Covalima ( RCCT) 08-02-2021-Xefe Suco Debos Agustinho da Silva orienta ba Xefe Aldeia Sira atu prepara bee no sabaun iha Fatin nebe atu simu Sasa sesta basika, tanba ne’e Xefe Suco Agustiho dehan Obrigatorio ba Komunidade sira tenki fase uluk liman ho sabaun molok simu sasan sesta bazika, no nafatin kumpri protokolu nebe fo sain ona husi Ministerio Saude(MS) no Organizasaun Saude Mundial relasiona ho Prevensaun Covid-19.

” Ha’u hato ba Xefe Aldeia Sira, presija fo informasaun ba komunidade sira katak aihan sesta bazika nebe Ita fahe iha kada Aldeia  tenki La’o tuir regra Estadu Emerjensia ninian no mos sira tenki kumpri protokolu husi OMS , Komunidade sira mai tenki uza maskra no tenki halo distaciamentu Sosial” Dehan Xefe Suco Debos ba Joronalista RCCT Segunda Feira (08-02-21) iha nia K’nar fatin Bairo Costa-Debos.

Xefe Agustinho dehan tempo badak Komunidade  Aldeia 9 iha Suco Debos sei simu ai han sesta bazika nebe sei distribui husi Kompnya Aitula.

 “ Komunidade Sira tenki hatene sasan Sesta bazika Agora dadaun atu fahe ona iha Aldeia 9 iha suku Debos ne’e,  maibe iha tempo distribuisaun ne’e Komunidade hotu tenki kumpri regras hotu, sira tenki uja maskra, halo distansia social, no fase liman ho sabaun iha fatin nebe mak Xefe aldeia sira prepara ona” Xefe Suco Agustinho haforsa.

Entretantu Xefe Suco Debos dehan seidauk bele fo sain data fiksu ba ditribuisaun sasan sexta baziku ne’e, tanba sei hein kontaktu husi kompanya Distributor, maibe Nia dehan Provizoriamente data tentativa ba Ditribuisaun sasan sesta bazika iha suco debos sei hala’o iha Kuarta Feira (10-02-21).

Jornalista :Jhana Cardoso/Nina Costa

Editor :Chamot Nahac