Xefe Familia sanuluh Resin iha Suku Kamanasa Mak Naran la Tama iha Lista Pagamentu Subsidiu Covid-19

Ekipa halo Pagamento Subsidio ba Befesiario Iha Sede Suku Kamanasa

 

RCCT Online (12/06/2020) Xefe Suku Kamanasa, Samuel Barros, garantia xefe Familia kuaze uma kain Sanuluh resin nebe naran la tama iha lista pagamentu subsidiu $100 sei hetan hotu subsidiu refere.

Xefe Suku ne’e afirma sira ne’ebe naran la tama iha lista aprovadu hosi Nasional nebe haruka mai, maibe ne’e  parte henesan lider komunitaria sei serbisu hamutuk ho Xefe Aledia no Ekipa hosi Nasional hodi resolve Asuntu ne’e durante loron 15 nia laran kuandu pagamentu ba sira ne’ebe  naran iha ne’e  simu hotu ona.

“Hau Hanoi ida ne’e ami sei esforsu, tanba governu ne’e laos atu haree ba parte ida deit ba sira ne’ebe mak naran aprovadu ona, sira ne’ebe  hosi Suku haruka ba iha nasional Ikus mai naran Xefe Familia balu laiha, la hatene tanba keta iha failansu tekniku Karik tan ne’e  buka meus atu hadia para sira bele hetan hotu subsidiu ida ne’e ” nia informa.

Nia dehan dala ruma naran sira ne’e lakon kedas iha Munisipiu no parte Suku la identifika kedas tanba ne’e mak mosu failansu ne’e.

Xefe Suku  ne’e mos sublinha sublina durante pagamentu ba subsidiu Covid-19 hahu hosi inisiu mai to’o ohin loron iha Kamanasa laiha failansu tanba, serbisu lao ho ekipa entre xefe Suku, xefe aldeia, konsellu suku no ekipa hosi nasional inklui ofsisial polisia Suku no komunidade lao diak.

Reportazen: C-Nahac.