Xefe Camenasa hamotuk ho lian nain sira halo vizita ba fatin Sagradu We Fesawa

Covalima 11-05-21 Objectivo husi visita ne’e atu proteze Fatin historiku ne’e no moz animal fuik Sira no natureza iha Fatin refere, tanba kada tinan komnidade Sira no Lia na’in sempre halo Lulik iha Fatin neba

Tanba nee Chefe Suco Camenasa Samuel Barros iha Nia intervista hateten, hanesan Lideransa masimu iha Suco Camanasa, iha responsavelidade atu kopera ho lia nain no komunidade sira hodi tau matan no Proteze ba fatin Kutural sira nebe sai hanesan riku soin Suco ninian.

Suco Camenasa ne’e hari iha kedas Bei Ala Sira Nia tempo nebe moris kedas ho fiar ba lisan no kultura mak Bei Ala sira rai hela ona. Iha Suco Ida ne’e hari iha area kultura ketak ida no iha area kultura Ida ne’e nia iha be sagradu ida –idak nebe Bei Ala Sira horik Hela Mai Ami Tamba ne’e Ha’u hanesan lideransa Komunitaria Ho Ha’u Nia Comunidade nafatin kuidado no proteze Fatin ida ne’e Sai hanesan lulik Ida nebe Beiala Sira horik Hela Mai ami ” Samuel Barros Haktuir iha we lihuwai (Fesawa) Fatin Lulik no Fatin nebe Durante Komunidade sira husi Aldeia Fatuisin Suco Camenasa hala’o Serimonia Kultura ba.

Iha Fatin neebe hanesan Lia na’in Suco camenasa Anacleto Amaral informa hateten objectivo husi visita ne’e atu proteze knua be inan Fesawa Tanba Fatin ne’e iha historia no sagrado Ida husi Suco Camenasa Aldeia Fatuisin nebe uluk Beiala sira husik hela Jerasaun Na’in Fatuisin nian.

“Objectivo husi ami nia vizita ne’e tanba, fatin ne’e iha historia no sagrado ba Suco Camenasa-Fatuisin nian nebe uluk Beiala sira husik Hela Mai Ami, Tanba ne’e mak ami Mai iha ne’e atu proteje Fatin ne’e no Kada tinan Ami sempre halo Lulik iha Fatin nee” Dehan Lia Na’in Anacleto

Lian nain ne’e mos Preokupa ho komunidade Balu husi Suco seluk ba oho no estraga animal fuik iha Fatin refere Tanba ne’e hanesan Lia na’in Sira mos Kovida Xefe Suco hodi hare dereitamente hare animal fuik no Aihoris iha Fatin Lulik we Fesawa .

” Ami mos Senti laran susar Tanba Ema Balu iha Suco seluk Mai oho no estraga iha Fatin Ida ne’e Tanba ne’e mak Ami mos konvida Xefe Suco hodi Mai hare lolos animal Sira iha Fatin ne’e atu nune Ami bele hatene lolos Ema Mai estraga duni animal Sira ne’e, tanba wainhira ema seluk estraga fatin ne’e mak sei fo impaktu ba ami hodi infrenta dezastre narural.” Tenik Anacleto

Entretantu Xefe Suco Camenasa husi ba governo Liu Liu meiu ambiente atu tau matan didi’ak ba Fatin refere Tamba Fatin ne’e hanesan Fatin istoriku no sagrado nebe Beiala Sira horik hela Komunidade sira iha Suco Camenasa Aldeia Fatuisin.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor : Chamot Nahac