Xefe Aldeia no Komunidade iha aldeia Tabolo suku kasabauk husu ba Kompanya Fitun Roman no PNDS atu responsaveliza hodi Finaliza projeto Bor Be ba Kominodade Iha Aldeia Tabolo.

Jornalista : Asatu Soares

Xefe Aldeia no Komunidade iha aldeia Tabolo suku kasabauk  husi ba Kompanya Fitun Roman no PNDS atu responsaveliza hodi Finaliza projeto Bor Be ba Kominodade Iha Aldeia Tabolo.

Komunidade Aldeia Tabolo Maria Da Costa Informa Ba Radio Comunidade Cova Taroman Sexta Feira Foin Lalais Ne’e Konfesa Katak Wainira Komunidade Atu Hetan Saude Diak Tenki Konsumu Bee Nebe Mos.

 “Ami Senti Triste Tanba Iha Ami Nia Aldeia Agora Ami Labele Asesu Ba Be Mos Tan Ne’e Bele Fo Impaktu Ba Ami Nai Saude Liliu Ba Ami Nai Oan Kiik Sira, Uluk Ami Konsumu Be Mos Hos Be Nebe Timor Aid Nebe Ajuda Bor Ba Ami Iha Aldeia Ida Nee Maibe Agora Aat Ona”

Komunidade Maria Da Costa mos Preokupa ho Orsamentu Nebe Governu Aloka Liu Husi PNDS ba Iha Sira nia Suku To Aldeia nebe mak fo ba Kompanya Fitun Roman Atu Hodi  Bor Be ba komuidade iha Aldeia Tabolo Maibe,  to’o Ikus Kompanya Fitun Naroman Nebe Kaer Obra Ne’e La Konsege Finaliza No Halo Servisu Tuir BOQ Nebe Iha.

 “ Programa PNDS Iha Ami Nia Suku Aloka Osan Atu Hodi Bor Be Iha Tinan Ida Ne’e, nebe liu husi Kompanya Fitun Roman mak Kaer Projeito ne mos la hotu no servisu la tuir BOQ, tan ne’e Ami Husu Fitun Roman Atu Mai Fali Fura Be Ne’e”

Engkuantu iha sorin seluk  Xefe Aldeia Tabolo Martinho Tomas hatete Kompanha Fitun Roman Sobu Fali Be’e Nebe Mak durante Komunidade Sira Uja Loloron Ho Rajaun Atu kanaliza Fali Kanu Foun Maibe Na Relidade Kompanha Refere La Finaliza Projeto Be’e Mos Refere Halo Komunidade Sai Vitima no araska atu hetan be mos.

“lolos ne’e kompanya atu Be ne’e tenki aluga kareta ka oinsa nune’e bele fasilita sira nia servisu hodi bor be ne’e laos mai sobu pipa be nebe durante povu uja hodi sustenta sira mos lor-loron nian”

Entretanto Xefe Aldeia Martinho Tomas husu Nafatin Kompanha Fitun Roman No PNDS Sira Tenke Hadia Fali Be’e ne’e ba Komunidade Sira Iha Aldeia Ne’e Atu Nune’e Komunidade Sira Labele Buka Iha Fatin Dook Tamba Durante Ne’e Komunidade Sira Buka Be’e To’o Kilo Metro Ida Nia Laran.

Hatan ba preokupsaun komunidade nian ne’e Cordenador PNDS Municipio Covalima Genia Freitas Informa sira nia parte oras ne’e dadaun halo ona konfirmasaun ho kompanha fitun roman atu hodi kontinuasaun fali projeto be’e mos ne’ebe mak sei  dauk finalize ne’e.

“Ami halo ona Konfirmasaun ho Kompanya para atu bele kontinua hala’o Projeito ne’e, tanba Projeito ne’e seidauk remata, no mos ita hotu hatene katak durante ne’e ita nia Governo implementa hela Estado Emergensia no ho situasaun Covid-19 ne mak halo Kompanya mos sei para sira nia aktividade ne’e”