Veteranus Nova Zelandia no Australiano apoio Kama 20, Kulisaun 20, no Ekipamentus ICD Ba Hospital Reveral Suai .

Veteranus Nova Zelandia no Australiano apoio Kama 20, Kulisaun 20, no Ekipamentus ICD Ba Hospital Reveral Suai .

 

Jornalista    : Tynho Gusmao/ Jony Pereira

Editor            : Chamot Nahac

Reprezentante Veteranus Nova Zelandia no Australiano Kolonel Martin ba Jornalista RCCT iha Hospital Suai informa, ekipamentu sira ne’ebe apoio ba Hospital suai ne’ereliza tanba iha Kolaborasaun entre Veteranos Nova Zelandia ho Autralian nebe tinan 20 liu ba halo servisu misaun Onu iha Covalima.

“ Hau ho ha’u nia kolega Veteranus sira iha Australia ami halo kolaborasaun di’ak hodi hala’o ami nia servisu iha Timor Leste, tamba ne’e mak iha tinan kotuk ha’u nia kolega balu mai iha Hospital Suai ne’e, momento neba sira hare katak Ekipamentus iha Hospital Suai ne’e menus teb-tebes hanesan kama kulisaun no  mos sasan sira seluk  ba paseinte sira, tan ne’e ami iha hanoin hakarak atu ajuda Covalima liu husi Apoio Ekipamentos nebe.” Dehan kolonel Martin Segunda Feira ohin (20/07/20)

Relasaiona ho apoio Ekipamentus iha Hopital Refere,tamba ne’e  militar Veteranus NEW ZEALAND Australia, ho laran kman ho fo apoio Epamntus hirak ne’e ba iha Hospital Refeveral Suai.

Colone Martin Fundamenta relasiona ho Apoio ne’e Orsamentu nebe sira halibur hamotuk entre Veterano Nova Zelandia ho Australiano hamotun Miliaun ida nebe uja hodi kompra ekimentus hirak nebe fo ba Hospital balun iha Timor Leste Inklui Hospital Referal Suai.

“ Total osan ne’e ami hetan liu hosi ami nia maluk Veteranus Nova Zelandia ho Australiano sira hamutuk Milaun ida, hafoin mak hodi sosa ekipamentus hirak ne’e, maibe Ekipamentus hirak ne’e la’os ami apoi deit ba iha Hospital Suai, mabie ami fo apoio mos ba iha Municipio Rua hanesan Municipio Manufahi no Bobonaro”.  Tenik  Colonel Martin

 Iha fatin hanesan Diretor Interinu Hospital Referal Suai Andre Amaral, apresia tebes, tamba ohin oron Hospital Suai bele hetan tulun ekipamentus hirak ne’e  hosi veteranus  Nova Zelandia no Australiano.

“ Durante ami iha Hospital Referal Suai menus duni ekipamentus hirak hanesan, kama no kulisaun , no mos ekipamentos nebe hau temi sira ne’e pasiente sira uza durante Tinan barak  ne’e balun aat ona no balun mak sei bele uza, tamba ne’e ha’u hato’o agradese wa’in ba Veteranus hosi Nova Zelandia no Australiano sira liu liu ba reprezentante Veteranos Nova Zelandia no Australia  kolonel Ceno Martin ne’ebe ho nia esforsu tomak durante ne’e, to’o ohin loron Hospital Referal Suai bele hetan tulun ida ne’e.”  Katak Diretor Andre Amaral ba Jornalista RCCT hafoin Asina termo Intrega ekipamentos husi Veteranos Nova Zelandia ho Australiano ne’e.

Entertanto tuir informasaun nebe jornalista  Radio Cova Taroman hetan husi Diretor Interino katak Hospital Referal Suai katak ba dadaun ne’e kama ba pasiente iha Hospital Referal Suai hamutuk 24 no husi total ne’e iha kama 20 maka ninia kondisaun la ladun di’ak ona ba pasiente sira atu uja iha Hospital Suai.