Veteranus no Komunidade Posto Tilomar Lamenta Oknum F-FDTL nebe halo agresaun físiku hasoru Estudante sira iha Kuarentina Aeroportu Suai.

Covalima (RCCT) 20-04-2021 Relasiona ho dezentendimento nebe mosu iha Loron Sabado liu ba (17-04-20) entre Pessoal Saúde ho Estudante sira iha Kuarentina Aeroportu Kay Rala Xanana Gusmão iha Municipio Covalima, Oknum F-FDTL nebe halo Agresaun Físika ba Estudante sira, maka komunidade no Jovemtude hamutuk ho Veteranus sira iha Posto Administrativo Tilomar lamenta ho atetude ne’e, tanba konsidera Autoridade Seguransa nia Presensa la’os atu normaliza situasaun, maibe Autoridade Seguransa mosu ho Forsa no Físika hasoru Estudante sira.

Tanba ne’e komunidade no Joventude hamutuk ho Veteranus sira iha Posto Administrativo Tilomar, lamenetadu tebes no liu husi Konfrensia Imprensa  Porta Voz Charles Dao Jawa husi ba Tanente General Lere Anan Timur atu bolu imediatamente ba Pessoal/ Oknum F-FDTL nebe maka halo agregasaun Fisika hasoru Estudante sira, iha fatin kuarentina.

“ Ami husu ba Tanente General F-FDTL Avô Lere Anan Timur atu bolu imediatamente ba Pessoal Oknum F-FDTL nebe maka halo agresaun físika hasoru ami nia maluk Estudante sira iha Kuarentina, tanba presensa seguransa nian ne’e la’os atu normaliza situasaun, maibe sira mosu fali ho Forsa Físika nebe maka tuir lolos labele akontese, at liu tan sira hasai Gas Lagrimozinio hodi rega ami nia Estudantes sira ” Charles Dao Jawa dehan liu husi Konferensia Pers iha Sede Suco Maudemo Segunda Feira (19-04)

Entertanto Portavoz Charles Dao Jawa temi iha Konfrensia Imprensa ne’e dehan hamosu dezentendimentu entre Estudante ho Pessoal Saúde sira tanba, laiha koperasaun entre Estudante ho Ekipa Vizilansia sira wainhira atu halo evaksuan ba pasiente Positvu Covid-19 iha Kuarentena Airoportu.

Jornalista                     : Tynho Gusmão

Editor                           : Chamot Nahac