UNICEF no USAID Entrega Material promosaun Saude ba Centru Saude 7 Iha Covalima.

Covalima-RCCT-UNICEF ho USAID Timor Leste apoiu fasilidade fortalesimentu promosaun saude ba ministerio saude hodi intrega ba sentru saude 7 iha Munisipio Covalima.

Ekipamentu hirak ne’e atu utiliza hodi bele halo promosaun ba prevensaun Covid-19, tipo Fasilidade ne’e hamotuk 14 nebe kompostu husi DVD Player, projector no screen, televizaun, Komputador, makina Imprime ka Printer, Armariu, Kuadru informasaun, sound system,

Ho nune’e benefisiariu ba Apoio husi Unicef Timor Leste no USAID maka; Sentru Saude Suai, Zumalai, Tiloma’ar, Fatumea, Fohorem, Maukatar, no Sentru Saude Fatululik.

Tanba ne’e, Representante UNICEF iha Timor LesteDehan,

“Maske esforsu bo’ot nebe dadaun ne’e hala’o hodi responde ba Pandemia Covid-19, Maibe UNICEF hamotuk ho Estadu Unidos kontenti tebes atu fo apoio ba ministerio saude atu garante timor oan hotu nia saude nafatin sai prioridade.”Dehan Representante UNICEF iha Timor Teste, Valérie Taton iha Salaun Polo Covalima Quarta Feira (09-09-20).

Reprezentante UNICEF ne’e mos Afirma, ho apoiu hirak ne’e sei tulun profisional saude sira atu halo servisu hodi atende pasiente sira no divulga informasaun ba komunidade sira, liliu kona-ba promosaun saude no prevensaun ba COVID-19.

Iha fatin hanesan Reprezentante husi Ministeriu Saude, Alipio Gusmão, dehan, apoiu ne’e sei tulun Governu hodi dezenvolve di’ak liutan setor Saude.

Alipio mos husu ba Pesoal saude sira atu utiliza fasilidades hirak ne’e tuir padraun nebe mak iha.

“Ha’u hanoin saida mak pesoal saude sira tenki halo mak oinsa sira asegura sasan sira ne’e ho di’ak no utiliza tuir ninia padraun nune’e bele fo benefisiu ba komunidade sira liu-liu ita hare ba promosaun saude tamba ekipamentos nebe ohin simu ne’e liga  liu ba promosaun saude” Alipio informa.

Nune’e mos Xefe Misaun Estadu Unido iha Timor Leste, Elias Parra, realsa ekipamentu hirak ne’e mai husi fundu Estadu Unido hamutuk $ 500.000 atu halo prevensaun ba COVID-19 iha TL nebe parseria entre UNICEF, USAID no Ministeriu Saude.

Ekipa Kobertura : LITO/ASATO

Editor     : Chamot Nahac