Udan durante Loron 3 hamosu inundasaun iha Suco Suai Loro.

Covalima (RCCT) 31-03-21, Xefe Suco Suai Loro Martino Mendonça informa ba Jornalista RCCT liu husi via telefone hateten udan loron tolu 3 kalan tolu 3 ona iha Municipio Covalima fo impaktu maka’as ba komunidade la halo sira nia atividades, no udan la para hamosu hodi hamosu inundasaun  halo be tama komunidade sira nia hela fatin iha Suco Suai Loro liu liu  iha aldeia Akar Laran,Aldeia Loro no iha Aldeia Mene Ikun Suco Suai Loro.

“udan la para to’o semana ida entaun komunidade sira iha Suco Suai Loro liu iha aldeia Akar Laran, Mane Ikun no Aldeia Loro, komunidade sira ne’e mak terus liu bain hira iha tempu udan tanba be’e nakonu no mos estraga ai han hotu bain hira mosu inundasaun.” Katak Xefe Martino.

Xefe Suco Suai Loro Martino Mendonça mos hateten kada tinan wainhira udan tun rai sempre mosu inundasaun iha Suco Suai Loro.

Nune’e Xefe Suco  fundamenta relasiona ho ninia observasaun durante udan kalan loron tolu ne’e be sei dauk sa’e maka’as hodi fo afeita ba nia komunidade sira, maibe nia hateten se udan la para hanesan ne’e to’o semana ida maka komunidade sira nia hela fatin no ai han sira estraga hotu.

“ udan aumenta maka’as mak be’e sae nakonu entaun ita bele evakua komunidade sira iha fatin seguru hanesan EBC Suai loro no seluk tan” Tenik Martino Mendonça

Relasiona ho inundasaun ne’e Administrador Municipio Covalima ho ekipa protesaun sivil hamutuk ho organizaunsaun naun govermental sira to’o kedas fatin akontesementu hodi halo kontrolo no observa komunidade sira iha Suco Suai Loro liga ho inundasaun ne’e

Jornalista  : Saturnino Soares

Editor        : Chamot Nahac