TAFA-Tais iha valor Ekonomiku Bo’ot no Iha Valor Kultura

Covalima (RCCT) 29-01-21- TAFA Realiza Treinamentu Soru tais ba foin sae feto sira iha Covalima liu liu ba foin sira nebe mak foin aprende hodi hatutan aktividade arte kultra ka liman badaen soru tais nebe uluk bei ala sira hala’o nanis ona.

Ba RCCT Reprezentate TAFA, Offisial Programa Kultura iha Timor Aid, Zenovio de Jesus Soares konsidera treinamentu soru tais ba feto foin sa’e sira ne’e imporante tamba soru tais iha Valor Ekonomia no valor kultural nebe bo’ot, tanba ne’e foin sa’e sira liliu feto sira tenki hatene hodi promove Timor Leste nia tradisaun liu hosi soru tais tradisonal.

Diverfikasaun  tais ba iha suru na’in sira ba iha foinsa’e sira atu nune’e sira bele hatene soru no arte ne’ebe sira hetan sira bele uza sai hanesan valor kultural no valor ekonomiku, valor kultura ne’e mak sai hanesan dalan ida sira promove kultural  Timor nian, liu liu tradisaun Covalima nian.” Zenovio ba RCCT Quinta Feira (28-01-21) iha edifisui Timor Aid, Tabakolot, Suco debos, Suai-Covalima

Zenovio mos informa aktividade ne’e realize tanba relasiona ho influensia iha era globalizasaun nebe akontese dadaun halo foinsae sira susar atu adapta tuir jerasaun tuan ka inan feto soru na’in nia arte ka liman badaen nebe iha.

“ita hatene katak, ohin loron iha tempo globalizasaun entaun difisil tebes ba iha foinsae sira atu adapta tuir ita nia feto maluk soru nain sira uluk nia arte hanesan liman badaen  nebe beiala sira halo husik hela ba ita nia ama sira no to’o ohin loron, la iha ema ida mak  atu aprende husi sira, entaun ne’e sai hanesan risku bo’ot ida nebe ita tenki promove specialmente ba iha soru tais ninian”  Tenik Zenovio.

Iha fatin haneasan Elvira da Conseição soru na’in husi Suco Ogues nebe partisipa iha treinamentu ne’e expresa nia sentimentu haksolok no orgulhu tamba ho treinamentu ida ne’e bele hasa’e di’ak liu tan sira nia konhesementu  konaba  soru tais ida ne’ebe ho kualidade .

Durante ha’u tuir aktividade ida ne’e, ha’u sente haksolok no orgulho tebes tanba antes ne’e ha’u la hatene saida mak soru, ha’u mos sente soru tais ne’e kapaz los, ba oin ha’u mos sei fahe ha’u nia espriensia balu ba ha’u nia maluk sira seluk.” Katak Elvira ba RCCT

Entretantu partisipante sira iha treinamentu ne’e mai husi feto foin sa’e hosi suco 4 mak hanesan Suco Matai, no Suco Ogues, Postu Administrativu Maucatar// Suco Suai Loro no Suco Debos, Postu Administrativo Suai.

Jornalista : Abecky Sodear no Ade Gorete

Edito         :Chamot Nahac