Servisu Registo Civil no Notariado Kopera ho Unicef Timor Leste halo formasaun ba lideransa suco no parteira kona ba promove registo moris ba labaraik.

Jornalista        :Tynho & Jhony

Editor Chamot Nahac

Covalima- 04/08.2020- Servisu Registo Civil no Notariado partilha informasaun durante loran rua haha segunda feira (03/08/20) to tersa feira (04/08/20) ba Lideransa Komunitario no Parteira sira iha Munisipio Covalima, kona ba oinsa atu promove Registo Moris ba Labarik Sira ho Idade Tinan 5 mai kraik(0-5 anos)

Reprejentante Diretor Registo Civil Notariado Nasional, Vitor da Costa NetoIha nia deskursu hateten, bazeia ba regras ka lei nebe determina ona katak servisu registo civil tenki kopera ho lideransa suco sira no mos parteira sira nune’e bele hodi antisipa ba registo moris labarik sira nian hodi sira nia direito nudar sidadaun timorense.

 “ programa ne’e halo’o atu hodi antisipa labarik sira nia direito nebe determina ona iha lei nebe iha ona katak labarik ida moris mai hafoin de semana hat ita bele registo ona nune’e bele ita bele promove sira nia direito tan ne’e servisu registo civil tenki kolabora ho xefe do suco, xefe aldeia no parteira sira hodi hare ba asuntu ne’e”.Dehan  Vitor Segunda Feira ne’e (03/07/20) iha salaun administrasaun Covalima.

Vitor da Costa fundamenta Formasaun ne’e realiza tan ba Servisu registo Civil no Notariado halo koperasaun servisu ho Unicef Timor Leste.

Hatan ba kestaun ne’e Xefe do Suco Maudemo Maria de Fatima konsidera formasaun ne’e importante tan liu husi formsaun fo hanoin ba sira atu oinsa mak halo registo ba komunidade ninia oan nebe foin moris no bele ajuda komunidade iha area rural bele fasil atu halo registo ba sira oan nebe foin moris.

 “Informasaun sira nebe hetan iha formsaun ida ne’e improtante tanba bele ajuda ona mai nia sevisu hodi atende komunidade sira wainhira hakarak trata dokumento moris nian hanesan sertidaun Moris RDTL liliu ba labarik sira nebe foin moris mai (idade 0-5 anos)”

Iha Fatin Hanesan, Adjunto Administador Municipio Covalima, Miguel Armada husu ba xefe Suco sira atu domina hodi priensa livru administrasaun populasaun ninian, atu nune’e fasil atu identifika dadus ba labarik sira ne’ebe ho Idade tinan lima mai kraik (0-5 anos).