Serka Sanitaria : EKSES-COVID20 transporta ona Fos Saka 386 no sasan nesesidade baziku husi Dili mai komunidade afetadu iha Covalima.

COVALIMA (RCCT) -10-03-21- Relasiona ho Serka Sanitária ne’ebe durante ne’e akontese iha Munisipio Covalima, nebe fo impaktu ba komunidade sira iha Covalima enfrenta menus ai-han, liu-liu iha area afetado sira,  tan ne’e  Covalima ona iha Dili nebe halibur malu hodi forma ekipa servisu nebe mak hanesan (EKSES-COVID20) Ekipa Servisu Covalima Vitoria ho Domin 20, hamriik hodi halo servisu ho voluntariamente, hodi husu kontribuisaun ba komunidade no Emprezário Lokál no Nasional sira iha Kapital Dili, hodi tulun komunidade sira iha Munisipio Covalima, liliu iha area afetadu.

Ba Jornalista RCCT Almerio de Xena hanesan xefe ba seksaun Relasaun Públika iha EKSES-COVID-20 filial Covalima, hatete durante ne’e EKSES-COVID20 iha hetan apoio husi Covalima iha no mos Emprezario Lokál no Nasional sira hafoin Equipa EKSES-COVID-20 iha Dili transporta ba Covalima, hodi distribui ba familia afetado sira iha linha Fronteira.

Fos nebe maka ita nia emprezarius Lokal no Nasional inklui komunidade sira iha Dili ajuda ita nia komunidade sira iha Covalima, ami simu iha primeira faze husi EKSES-COVID-20  hamutuk saka 200, depois segunda faze ami simu hamutuk 186, ho total fos nebe ami simu husi equipa Dili hamutuk saka 386, inklui sedaap no Bimoli no maskara ” Dehan Almerio De Xena iha Residencia Administrador Munisipio.

Enquanto Almerio de Xena informa fos hirak ne’e sira sei distribui  ba iha area afetado iha Posto Fatumea no Posto Tilomar iha Suku Maudemo, hafoin Posto Fatululik no Maukatar.

Fos ne’ebe ami distribui ami hare uluk ba area afetado hanesan Fatumea ho Tilomar, ne’ebe agora ami responde hela ba Fatumea, depois maka ami mai fali iha Tilomar iha Aldeia rua iha Suku Maudemo nia laran, depois Posto Fatululik no Aldeia balun iha Posto Maukatar ” Almerio De Xena akresenta.

Enquanto equipa EKSES-COVID20 iha Dili no Covalima nafatin esforsu hodi husu kontribuisaun ba komunidade no Emprezariu Lokal no Nasional sira iha Kapital Dili, atu nune’e nafatin apoio ba Komunidade sira iha Municipio Covalima.

Jornalista         : Tynho Gusmão & Aje Ferreira

Editor               : Chamot Nahac