Posto Saude Dakolo Menus Infermeiro no Parteira

Covalima-RCCT-Postu Saude iha Aldeia Dakolo, Suku Nanu, Postu Administrativo, Fatumea Municipio Covalima, infrenta menus infermeiru no Partira inklui dotor atu halo atendementu ba pasinte sira ne’ebe mak halo tratamentu moras iha Centru saude refere.

Lia ne’e hato’o husi Infermeiru ne’ebe destaka iha Posto Saude Dakolo Marcelino Magno ba Jonalista RCCT, Marselino dehan durante tinan rua resin nia mesak hala’o nia sevisu iha Posto Saude Dakolo hodi atende pasinte sira ne’eba mak hela iha postu Fatumea Suku Nanu, tamba la iha dotor, infermeiro ka infermeira ruma mak atu tulun nia iha fatin refere.

“ Durante ha’u servisu iha fatin ida ne’e, ha’u infrenta liu mak hanesan rekusu humanu tamba durante ha’u mesak deit mak iha fatin ida ne’e tamba ne’e ha’u tenki halo servisu hanesan dotor ninian, infermeira no farmasia ninian ha’u mak sempre halo hotu servisu hirak ne’e.”katak Marcelino Segunnda feira (07-09-20).

Tan ne’e Marcelino husu ba Ministerio Saude atu bele tau matan ba iha Posto Saude Dakolo no nia husu atu haruka tana infermeiru, dotor, ka infermeia sira balu atu bele ba Azuda nia iha Centru Saude Dakolo hodi nune’e bele hakman netik nia servisu iha fatin ne’eba.

“Ha’u harak husu ba iha Ministerio Saude atu bele tau matan mai iha Centru Saude ida ne’e atu nune’e bele haruka ha’u nia maluk infermeiru no dotor balu bele mai ajuda netik ha’u ho nune’e ami bele hala’o servisu hodi atende pasinte sira iha fatin ida ne’e.”dehan Marcelino

liga ho ne’e Xefe Suco Nanu Postu Administrativu Fatumea, Municipio Covaliam Arcelino da Cruz haktuir katak populsaun sira ne’ebe mak hele iha Suco Nanu hamtuk Rihun ida Resin mak durante asesu ba iha Posto Saude refere.

“Ha’u harak dehan deit katak ha’u nia populasaun sira ne’ebe mak iha suku hamotuk Rihun ida Resin, populsaun hirak ne’e kompostu husi Feto atus lima resin no mane atus haat resin, no ami hirak ne’ebe mak hela iha suku Nanu ida ne’e mak atu asesu ba iha Centru Saude dakolo ida ne’e.”

Tanba ne’e Xefe do Suco ne’e mos husu ba Ministerio Relevante atu bele hatuka pesoal saude sira hodi mai apoio servisu iha Postu Saude dakolo nune’e bele atende diak liu tan komunidade sira iha Sucorefere.

 “Ha’u harak husu deit ba iha Ministru Saude nian katak sebele epalha hela ita bo’ot sira nia infermeiru no infermeia balu inklui dotor sira balu mai iha ha’u nia Suco ida ne’e, tamba durante Tinan rua resin ona hahu kedas Postu Saude ida ne’e hamrik ami iha deit Infermeira na’ni ida deit mak durante ne’e atende ami iha fatin ida ne’e.”  Tenik Sefe Suku Arcelino.

Jornalista        : Jhony

Editor              : Chamot Nahac