Polisia Unidade Tranzito Municipio Covalima kontinua Halo Cek Point ba Motorista Sira iha Municipio Covalima

Covalima (RCCT)-11-05-21- Polisia Serbisu Seksaun Tranzito iha Municipio Covalima kontinua Halo Cek Poin ba Motorista sira Iha Municipio Covalima hodi kontrolu ba motorista nebe Uja motorista ka transporte nebe laiha dokumetus no balu la iha asesoris iha sira nia motorista no mos atu hodi kontrulu ema sira nebe mak hatama motor Ilegal husi Atambua Indonesia mai iha Covalima Timor Leste.

Ami sei halo cek poin iha Municipio Covalima Tanba atu hodi evita problema krimi, problema ilegal no mos ba problema balun maka hanesan konaba komunidade balun keta hatama motor ilegal atu nune’e hodi evita buat sira ne’e nomos ba dokumentus, atributu motorista nian, tanba motorista barak maka agora dadaun ne’e la uza atributu hanesan kapaseti, espelu, ida ne’e atu hodi salva ita nia vida kuandu mosu insidente ruma.Dehan Komandante Tranzito Covalima Patricio de Jesus ba RCCT

Patricio dehan Assesorias motorizasa hanesan espelu no seluk tan no uja kapaseti wainhira kondus motor ne’e bele salva ita nia vida no ida ne’e sai hanesan kriteria atu priensa regras tranzito nian.

Ha’u hanesan Komandante polisia tranzito Municipio Covalima atu dehan ba Publiku katak uza atributu hanesan kapaseti espelu ho selu-seluk ne’e la’os katak atu uza hodi halo istilus ka gaya-gaya maibe ida ne’e hodi salva ita nia vida no tuir regras husi tranzito nian nebe ami mos sei nafatin halo cek poin ba iha motorista sira kona ba dokumentus nomos ba motor sira nebe maka tama ilegal”. Tenik Komandante Patricio ba Jornalista RCCT.

Iha Sorin seluk wainhira hira halo cek point ba transporte publiku no privado sira iha Sucu Debos nebe lokaliza iha Resinto Centru Juventude Covalima Polisia Tranzito ne’e Sarjento Bernadete dehan Polisia Tranzito nia K’nar halo halo Cek Point hodi bele kontrulu ba motorizadas sira nune’e wainhira konduz motor tenki halo tuir regras tranzitu ninin.

Ami Tranzito Nia K’nar maka Atu halo Cek point ba iha ita bo’ot sira liu liu ba iha motorista sira tanba karik ita bo’ot sira nia dokumentus la iha nomos la iha atributu trasnporte ho ida nemak ami sei prende ita bo’ot sira nia motor ka kareta, tanba ne’e ita bo’ot sira atu sai karik tenki lori dokumentus no ami sei tolera bainhira dokumentus nebe maka mate ona iha estadu emerjensia nia laran iha tinan 2020 no ami la tolera bainhira dokumentus mate iha tinan 2016 to iha tinan 2018” Esplika Polisia Tranzito Covalima, Serjentu Bernadete Kiik Fati wainhira halo cek point iha Suco Debos iha resinto Centro Juventude Covalima, Tersa Feira (11-05)

Jornalista: Lito de Jesus

Editor :Chamot Nahac