Ospital Referal Suai rezista Kazu Moras Ispa hamotuk 545

Covalima-RCCT- Hospital referal suai rejisto moras ispa, tensaun, moras ruin, infeksaun respiratorio, pulmaun agudu numeru sae, husi moras hira ne’e, moras Ipas mak primeiru numeru sae ho total Kazu hamotuk 545. Dehan Diretor Exekutivu Ospital Referal Suai Jose Moniz Ferreira  Sexta Feira (02-10-20) iha nia knar fatin Suai-Debos.

 “Iha ne’e moras ispa ne’e mak mak ninia numeru ass liu ho numeru  545, tuir kedan mak moras tensaun ,hipertensi ne’e ba ema bo’ot  ninia total 236, tuir kedan moras Osteo Artritis, moras ruin ba ema katuas nebe ho idade bo’ot sira mak hamotuk 346”Dehan Diretur Jose Moniz ba RCCT.

 Director ne’e mos afirma husi total dadus nebe mentiona ne’e relatorio durante fulan 6 (Janeiro to’o Junhu).

“Ne’e dadus konsulta durante fulan 6 ninian dadus mak ida ne’e, ne’e ba ema bo’ot nian mak moras ruin, ba labarik ki’ik oan sira ne’e mos hanesan moras nebe ninia numeru sa’e maka’as mak Ispa ho infeksisaun respiratoriu”Tenik Diretor Exekutivu ne’e.

Diretur ezecutivu Ospital Referal Suai ne’e Fundamenta,moras sira ne’e numeru sa’e tanba impacto husi Iklima, bailoron naruk no rai rahun, no aman sira fuma besik labarik sira mos bele afeita moras ba  labarik.

”Normalmente moras ispa ne’e mosu nia kauza primeiru mak labarik alergi ba buat malirin ka bailoro naruk hodi hamosu rai rahun barak, no ba ema bo’ot dala ruma uluk nia moris mai talves hetan alergi ruma depois kaer servisu servisu todan demais iha uma, fuma siragu barak mos bele halo ita afeita ba Ispa no mear”dehan Diretor Jose Moniz.

 Liga ho moras hirak ne’e no moras sira seluk maka Diretor Jose Moniz husu ba Komunidade hotu atu ba konsulta iha ospital ka sentru saude nebe, tanba moras hirak ne’e fo perigu ba labarik no ema bo’ot sira nia vida.

Jornalista :Janu Barros

Editor          : Chamot Nahac