Misliza Vital “Planu Vasinasaun la’os deit hala’o iha Covalima”

Covalima RCCT- 19-03-21- Atu prevene moras Covid-19 iha Nasaun Timor-leste, Ministerio Saude (MS) halo sorumutu ho Stakeholders sira iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima hodi ko’alia kona ba Implementasaun vasinansaun kontra Covid-19.

Quinta-Feira ne’e (18-03), Kordenadora Sub-Komisaun Komunikasaun Covid-19,  Misliza Vital ko’alia iha nia diskursu durante sorumutu hateten, Covid-19 mosu iha fatin hotu-hotu, inklui mos iha Municipio Covalima, tanba ne’e liu husi Politika Governo nian atu implemensauan Programa Vasinasaun iha Timor-Leste, liu-liu ba iha area afetado sira.

 “Moras Corona ne’e agora dadaun  akontese iha fatin hotu-hotu, no afeitadu iha Municipio seluk inklui mos Municipio Covalima ,liu husi  Politica Governo nian, desidi katak, ita tenki implementa Programa Vasinasaun iha Timor laran tomak, no Municipio Covalima rasik, sai hanesan prioridade Municipio, nebe ita tenki hahu uluk ona hala’o programa  Vasinasaun”Dehan Coordenadora Misliza Vital.  

Kordenadora Sub-Komisaun Komuniksaun Covid-19 informa liu tan, implementasaun Programa vasinasaun Covid-19 ne’e, la’os deit hala’o iha Municipio Covalima, maibe inklui mos ba Municipio seluk hanesan, Bobonaro, Wekeke, Lautem, Dili inklui mos , RAEOA,

“La’os iha Municipio Covalima deit, maibe inklui mos husi Municipio sira seluk hanesan Bobonaro, Dili, RAEOA Wekeke  no Lautem, sira ne’e sai hanesan  Municipio preoridade,nebe ita tenki hahu ona halo Programa Vasina, atu nune’e bele prevene ita nia povu husi Moras Covid-19,” Haktenik Kordenadora Misliza Vital

Entretantu Kordenadora Misliza Vital dehan Programa Vasinasaun ida ne’e sei hala’o iha Mucipio hotu hotu, hahu halao  dadaun uluk iha Municipio Covalima.

Jornalista: Aje Fereira/ Lito de Jesus

Editor: Chamot Nahac