Mensajen Presidente da Republica “Militante Partidu hotu tenke Hari’i Unidade hodi rekopera Ekonomia iha Timor Leste ”

COVALIMA-RCCT- Municipio Covalima bainhira komemora loron Proklamasaun da Independensia 28 Novembro 1975, ba dala 45, Ministro Agrikultura e pesca Eng. Pedro dos Reis bainhira le karta deskursu husi Presidente da Republica katak, Husu ba Militante partidu politiku hotu iha Nasaun ida ne’e, atu hari unidade hodi ajuda governu atu rekopera lalais ekonomia, hodi hasa’e kresimentu ekonomia rai laran.

Presidente hakarak lansa ba ita hotu, fo liman ba malu, militante partidu politiku hotu, tanto feto ho mane, atu ita ajuda governu rekopera lalais ekonomia, hodi hasae kresimentu ekonomia iha rai laran, atu nune’e ita prepara futuru di’ak liu ba jerasaun foun sira, Estado Timor Leste, tenke forsa iha area Edukasaun, Saúde, atu sai produtivo di’ak liu tan” Dehan sai mesajen Presindente da republika nebe lee husi Ministro Agrikultura e Pesca Eng. Pedro dos Reis iha kampu Ladi Posto Suai.

Governante ne’e kontinua lee diskursu Presidente da Republika, nebe mensiona mos katak,Tenke investe di’ak liu tan iha setor ekonomia nasional nebe produtivu.

Ita tenke investe di’ak liu, iha setor produtivo ekonomia nasional, rekoperasaun ekonomia nasional sei hahu iha tinan finanseiro foun, tamba ne’e ita tenke muda mos ita nia hanoin no hahalok no servisu, atu nune’e conselha ekonomia ida rejilensia liu” reprezenta Governu ne’e kontinua tan lee Diskursu Presidente da Republika.

Engkuantu serimonia isar da Bandeira ba komeorasaun Loron Proklamasaun RDTL ba dala 45 iha Covalima ne’e realiza iha Kampo futebol Ladi, Kamanasa, Suai, nebe hetan partisipasaun husi Komunidade Sira no Funsionario publiku no estudantes sira hotu iha Covalima.

Jornalista                     : Tynho Gusmão

Editor                          : Chamot Nahac