Lideransa Komunitario iha Suco Dato Rua hamotuk ho Uma Lisan 42 Realiza Tara Bandu.

Covalima-RCCT- Serimonia Tara Bandu iha Posto Adminitrativo Fohorem, Suco Dato Rua no Suco Lactos ne’e Fasilita husi Centro Juventude Covalima (CJC) nebe hetan apoio orasamentu ho total dollares Amerikanu $2.889.00 husi Agensia Internasional PAWANKA FUND no AIPP ba realiza serimonia Tara Bando ne’e.

Iha Seremonia Kultural Tara Bando ne’e Xefe do Suco Dato Rua Eduardo Suri esklarese, serimonia ne’e Tara Bandu ne’e hala’o husi Lideransa Suco no Lia na’in husi uma fukun 42 iha Suco Dato Rua no serimonia ne’e dirizi husi uma lisan 4 mak hanesan; Uma Lisan Manu Nut Bei Bau, Uma Kaen Lulik, Niha’a Bei Bura no Mma Ki’ik.

“Iha Suku Dato Rua iha ne’e Uma Lisan hamutuk 42, no iha serimonia ne’e Uma Lisan 4 mak dirizi nebe temi tuir Tetun Terik katak (Rai Sakat K’nes Haat), uma lisan 4 ne’e mak sei tur uluk hodi bolu uma lisan hotu-hotu hodi ko’alia no tau hanoin kona ba Tara Bandu iha ida ne’e, ida ne’e lao kedas iha bei ala sira nia tempo. Dehan Xefe Suco Dato Rua Eduardu Suri ba RCCT tersa feira 22-09-20.

Xefe Suco Suri mos dehan Centro Juventude Covalima (CJC) mak fasilita sira hodi realiza Tara Bandu ne’e.

Xefe Suco Dato Rua Fundamenta liu husi Kultural Tara Bando iha Suco Dato Rua sei bandu atu labele tesi ai-horis sira mak hanesan ai-kamelin, wani uman, kafe, akmi no seluk seluk.

Tanba ne’e bainhira ema ruma halo sala hodi kontra bandu ne’e maka sei hetan multa ou simu sansaun hanesan  selu osan dolares Amerikanu $.250.00, fahi aman boot ida, fos saku 2, tua sabu gravaun 2, no selu seluk tan. 

Iha Seremonia ne’e  Komandante Polisia Covalima, Super-Intendente, Antonio Maria de Sa Afirma Tara Bando ne’e hanesan obra Bei Ala sira nian nebe mak husik hela mai jerasaun foun, no Tara Bando ne’e hanesan Mandamentuan Tuan.

“Ida ne’e Obra ida husi Bei Ala sira nian, iha biblia karik hanesan mandamentu tuan, Ida ne’e maromak ninia obra, Lei ida agora ne’e mordernu no mistura ona ho Igreja”dehan Komandante PNTL Covalima Antonio Maria de Sa iha nia intervensuan wainhira partisipa serimonia Tara Bandu iha Suco Dato Rua.

Tanba ne’e Komandante Antonio dehan uluk kedas Bei Ala sira adora uluk ona Tara Bandu ne’e, Nia (Komandante Antonio) mos esklarese “Tara Bandu ninia kastigu ne’e todan, kuandu ita la hak’ru’ut ita sei hetan dezastre (Kastigu) tanba la iha negosiosaun ba lei Tara Bandu ne’e antes Lei modern ne’e to’o mai ita Nasaun Timor-Leste, lei modernu sei fo perdaun mai ita maibe Kultura Tara Bandu sei la fo perdaun mai ita.” Katak  Super-Intendente Polisia Antonio Maria de Sa.

Iha fatin hanesan Administrador Municipio Covalima Afonso Nuguera Nahak hato’o nian nia afirmasaun kona ba Tara Bando ne’e iha ninia Signifika atu labele estragas ai-horis sira hanesan ai-kamelin, kafe, kami, wani uman, no seluk tan.

“Tara Bandu tara ne’e katak ita sei hodi sasan nebe mak luluik ba tara iha rai ketan ou baliza, bandu ne’e katak ita sei la estraga Animal no Natreza sira iha ita nia Suco laran.” Administrador Municipio Covalima Afonso Nuguera Nahak, hakotu.

Ekipa Kobertura           : Asatu Soares & Jose

Editor                           : Chamot Nahac