Lider Komunitario iha Posto Administrativo Fatumea Apresia Veterano husi Nova Zelandia no Australiano

Lider Komunitario iha Posto Administrativo Fatumea Apresia Veterano husi Nova Zelandia no Australiano

Jornalista   : Iban/Ade/Abuy

Edit          : Chamot

Tersa Feira Ohin (21/07/2020)-Xefe do Suco Belulik Leten Agradese Ba Familia Husi Saudoso Leonard William Manning nebe fo apoio hodi harii sentro treinamento iha area Soldador, Karpintaria, eletrisidade nebe hanaran Cetro Trainamanto Lening Manning iha Suco Belulik.

 “Ha’u Hanesan Autoridade  Lokal Agradese Ba Familia Hosi Leonard William Manning Neebe Mak Halo Kontribuisaun Makas Tebes Mai Ami hodi hari sentro treinamento ida ne’e, hau mos hakarak agradese ba Saudoso Leonard William Manning nebe Sakrifika Nia Ann To Hakotu Iss Iha Ami Nia Postu  Liu Liu Iha Ami Nia Suku Belulik Leten”. Dehan Xefe do Suco  BelulikLeten  Quintino Jose Amaral.

Engkuantu iha ninia deskursu Administrador Posto Administrativo Fatumea Filomeno Cardoso Hateten esforsu folin bo’ot nebe hala’o husi Forsa Militar Interfet nebe lidera husi Colonel Marten hala’o iha Covalima ,Liliu iha Postu Tilomaar no Fatumea to’o Soldadu Leonard William Manning Sakrifika nian iha tempo Operasaun ne’e tan hetan tiru husi Milisia iha loron 24 fulan Julho tinan 2000 liu ba.

“Ha’u Apresia ba Kontribuisaun hirak ne’e, nebe hahu kedas husi Tinan Rihun Rua (2000) Ita Bo’ot Sira kontribui ona hodi Halo Auto Defeza  Ka Halo Seguransa ba ami nia Nasaun Ida Nee Espesial Ami Nia Postu Administrativo Fatumea, liu husi esforso ne’e halo Soldado Ida Naran Leonard William Manning sakrifika nia tan Hetan Tiru Husi Milisia. Hanesan Autoridade lokal iha ne’e dala ida tan ha Agradese tanba to’o mos ita bot sira sei nafatin hakarak ajuda Posto Fatumea liliu ohin loron hari tan sentro treinamento ba ami nia Juventude sira. Dehan Administrador Postu Fatumea Iha nia deskursu ba Lansamento Sentro treinamentu iha Aldeia Mane Ki’ik Suku Belulik Leten.