La persija ba Dili, Covalima Oan bele ona Trata Passaporte iha Edifisiu Notariadu no Rejistu Sivil Municipal Iha Suco Debos, Postu Administrativu Suai.

Covalima-RCCT- DDiretor Registo Civil Covalima, Antonio Sarmentoia 26 Outubru de Servisu Notariadu no Rejistu sivil Municipio Covalima sei hahu atende hodi trata  passporte ba koumunidade sira nebe iha interese atu hetan passaporte hodi fasilita sira nia viazen ba Nasaun estrajeiru.

Diretor Servisu Notariadu no Rejisto Sivil Municipio Covalima Antonio Sarmentu Afirma, lolos ne’e ekipa husi Nasional sei mai Covalima hodi hahu atendementu halo passaporte ne’e komesa iha semana ne’e dia 22-10-20, iha horas tuku 8:30. Maibe tanba iha kesataun tenkniku balun mak adia fali ba  semana oin dia 26 de October 2020.

 “Lolos ne’e iha semana ne’e dia 21-22 ekipa tekniku husi nasional mai ona hodi bele halo atendementu primeru ba tratamentu passport ba komunidade sira iha ne’e, maibe tan kestaun tekniku balu mak muda fali ba Semana tuir fali iha Dia 26 mak sira foin mai no ita hahu kedas ho trata pasaporte ba komudade sira nebe iha interese hakarak hetan passport ne’e.” Dehan Diretur Servisu Notariadu no Rejisto Sivil Covalima Antonio Sarmento da RCCT iha nia k’nar fatin Segunda Feita 19-10-20.

Tanba ne’e Diretur Antonio Sarmento husi ba komunidade sira nebe iha interese hakarak atu trata passporte, bele prepara dokumentu sira hanesan Sertidaun RDTL, Billete Identidade (BI), Sertidaun Kazamentu inan ho aman nian, Sertidaun Nascimentu(moris) inan ho Aman nian nune’e bele hodi mai iha edifisiu Notariadu no Rejistu Sivil Covalima nune’e hodi bele halo passaporte.

“Husu ba Sidadaun Covalima oan sira nebe iha intrese atu trata passaporte, komesa ohin iha Segunda 19-10-20  to’o  dia 26, karik se mak iha intrese atu trata passaporte, bele lori  dokumentus mai iha edifisiu Resistu Sivil iha Municipio Covalima atu nune ita bo’ot sira bele trata no hetan passaporte ba imi nia aan”Tenik Diretur Antonio Sarmento

Antonio Fundamenta tuir dekretu lei No52//2016 Artigo 16,18,19 no 20 hatete katak wainhira sidaduan ida atu trata passaporte eletroniku, nia tenki aprejenta dokumentus sira mak hanesan: “Ba ema adultus komesa sanulu 13 to’o 60 ba leten ne’ebe sira tenki lori Billete Indentidade(BI) Validu nomos Sertidaun Nascimenntus ka sertidadaun RDTL. ba ema minoridade nebe 12  anos  tenki iha ona BI Sidadaun//Sertidaun Nascimentu (moris), Sertidadaun Kasamentu Inan no Aman, sertidadaun Nascimentu inan no aman nian no mos deklalasaun inan no aman nian.”Katak Diretur Notariadu no Rejistu Sivil, Antonio Sarmento.

Nune’e Diretur Antonio mos dehan Durasan ba Passaportes ne’e hare Idade ema ida idak ninian kategoria 3 mak hanesan validu ho durasaun Tinan 2, 5  no Tinan 10.

“Durasaun passaporte eletronika ne’e hare ba  ema nia idade, ema ho idade tinan 0 to’o  12 ne,e validu passaporte ba sira ho deit tinan 2, ba ema ho tinan 13 to’o 59 ne’e hetan passaporte durasaun ho validu passaporte tinan 5, no mos ema sira nebe tinan 60 ba leten mak sei hetan passaporte ho validu tinan 10.” Tenik Diretur Antonio.

Tanba ne’e Diretur Antonio dehan tratamentu ba Passaporte Elektronika ne’e mos iha Tipo 3 mak hanesan Tipo Tratamentu Urjenti, Espesiais no Normal, nebe ho ninia taxa Passaporte mak lahanesan.

“Nebe folin ba halo passaporte ho tipo urujenti ne’e sei selu osan dolares amerikanu 100 ho ninia prosesu ba ne’e durante loron 1 ka durante oras 24 nia laran, nebe ba rekerente sira mai tenki ho dokumentus sira nebe tau iha envelope mean, ba tipo Epreso nebe folin passaporte dolar $.75.00 ne’e sei iha prosesu durante loron 3 ka oras 72 nia laran, nebe tenki uja envelope Kinur, no ba tipo Normal ninia nebe ho folin dollares Amerikanu 50, ne’e sei halo prosesu durante loron 10, depois uja Envlope ka map ho azul.”Diretur Antonio Esplika.

Nune’e Diretur Antonio kontinua esplika, tuir Diploma Ministerial No11//2016, 15 de February, 2016, ba sidadaun nebe mak iha ona passaporte maibe lakon ka aat nebe mak hakarak hetan fali passaporte foun, sidadaun refere tenki selu multa osan $50.00, aumenta ho taxa ka folin ba halo fali pasaporte.

“Konaba passaporte eletronika at ka lakon, bainhira rekrente ou ozuario sira  atu mai trata fali ne’e sei kona multa dolar amerikanu 50 aumenta ho folin ba halo passaporte foun ba Benefisiariu ka ozuariu refere.” Antonio hakotu.

Jornalista : Lito Sulor/Ansa Serfina

Editor       : Chamot Nahac