Komunidade Suku Raimea Aldeia Tolu Loro, Uma K’laran no Beilaku dadaun ne’e Kontinua susar atu asesu Bee Mos.

Photo Agus Sequera (We Maran We K'lara tur)
Photo Agus Sequera (We Maran We K’lara tur) We Matan nee mak durante Comunidade Aldeia 3 ( Beilaku, Loro, no Aldeia Uma K’laran) Suco Raimea Utiliza

Reportazen :Jornalista RCCT

Editor           :Chamot         

Ukun Tinan Sanuluh Resin Walu ona maibe komunidade iha Suco Raimea Aldeia Tolu mak hanesan; Aldeia Loro, Uma K’laran no Beilaku sei nafatin halerik ba Be Mos. Xefe Aldeia Uma K’laran, Natalino dos Santos Tersa Feira Semana ne’e (14/07/20) Informa ba RCCT katak Komunidade iha Suco Raimea Aldeia Loro, Uma Klaran no Aldeia Beilaku oras ne’e dadaun sei nafatin susar atu asesu Bee Mos no obrigatoriu sira tenki la’o dok ho distansia Kuaze Kilo Metro Rua Resin.

Ha’u hanesan Xefe Aldeia  ha’u hakarak hato’o deit komunidade nia preokupasaun iha Suco Raimea liu-liu iha Aldeia Rua, Aldeia uma K’laran no Aldeia Loro ne’ebe mak oras ne’e dadaun hasoru hela problema bee mos hodi fo impactu ba komunidade nia moris lor loron’’ Informa Natalino Ba Jornalista RCCT.

Engkuantu Mateus Cortreal Abitante Aldeia Uma K’laran nia senti triste, tamba lor-loron sira tenki la’o ho Distansia ne’ebe dok hodi buka bee no liu-liu tempo udan sira araska tebes atu buka Bee.

“Ha’u senti triste tamba durante ne’e ami araska tebes ba Bee Mos no ami tenki ba buka bee  ho distansia ne’ebe dok no araska liu mak iha tempo udan ami susar tebes atu buka Bee ’’ DehanMateus.

Iha Sorin Seluk Abitante Aldeia Beilaku Agustinho Sequiera dehen ba Radio Cova Taroman Quita Feira (16-07) durante sira ba kuru Bee mos ka Bee hemu ho distasia kuaze kilo metro Haat (4). Abitanten ne’e fundamenta wainhira iha tempo udan Mota sempre tama Bee matan ne’ebe sira kuru no susar ba sira atu hetan Bee mos tanba wainhira Mota tun sira labele hakur Mota hodi ba kuru Bee iha Bee Matan ne’ebe hanasan Wee K’lara Tur.

“Durante ne’e ami ba kuru Bee mos iha Wee Matan ida naran Wee K’lara Tur iha mota sorin neba, ida ne’e dok husi ami nia hela fatin ne’e kuaze kilo metro haat (4), susar liu ba ami wainhira tempo udan tanba kuandu mota tun halo ami atu labele hakur hodi ba kuru Bee no mos Wee Matan ne’e rasik foer tama ba impaktu husi udan ben tama”Dehan Abintante Aldeia Beilaku Agustinho Sequera ba RCCT.

Entretanto Xefe Aldeia Uma K’laran Natalino nafatin  husu ba Governo liliu Ministerio relevante atu loke matan no responde Kommunidade nia preokupasaun ne’e.