Komunidade Afetadu iha Postu Administrativu Fatumea hetan Apoio fos sakas 680 husi Governu no EKSES-COVID20

Covalima ( RCCT ) 07-03-21- Relasiona ho Distribuisaun Fos sakas 680 ne’e Administrador Sesante Munisipio Covalima Afonso Nuguera Nahak hateten fos ne’e hanesan Apoio umanitaria ba Komunidade Afetado sira iha Posto Administrativu Fatumea.

Administrador Sesante dehan Fos hamotuk sakan 680 ne’e apoio husi Centro Lojistika Nasional (CLN)  nebe fo liu husi Ministerio Solidaridade no Inkluzaun (MSSI) hamotuk 480 no sakas 200 mai husi Ekipa servisu  Covalima Vitoria ho Domin20 (EKSES-COVID20).

“ita iha fos 680 Sakas mai husi CLN servisu hamutuk MSSI fo 480 no fos sakas 200 apoiu husi EKSES-COVID 20 no fos hirak ne’e bain lori ba iha Posto Fatumea ne’e apoiu fiziku Voluntarismo husi EKSES-COVID20, mak sei lori ba iha Posto Fatumea tamba ne’e Ha’u nudar autoridade agradese ba Juventude sira nebe mak hari grupo hodi apoiu ba nia komunidade afetadu iha Fatumea “ Katak Administrador Sesante  Municipio Covalima Afonso Nuguera.

Iha fatin hanesan Coordenador EKSES-COVID20 Iha Covalima Martinho Gusmão Alves mos hateten Komunidade iha Fatumea susar tebes atu buka ai han tamba komunidade sira iha Fatumea sai ba mai la diak tamba Lock Down total husi komunidade ba Comunidade seluk.

“Juventude no Intelektual sira halibur malu hodi hari’i Ekipa ida nebe hanaran EKSES-COVID20, iha Nasional no Iha covalima hodi buka Nessesidade baziká ba komunidade sira iha fatumea, ohin EKSES-COVID 20 apoiu fos 200 sakas ba komunidade sira iha Fatumea maibe ami nia ekipa nasional sei halibur nafatin aihan hodi transporta mai Covalima no iha Covalima sei distribui fali ba Comunidade Posto Afetadu sira “ Martinho  Gusmão Alves.

Entertanto fos sakas 680 nebe tranporta ba Posto Administrativo Fatumea ne’e akonpanha husi Delegasaun MSSI, Siguransa no EKSES COVID 20.

Jornalista : Saturnino Soares

Edito : Chamot Nahac