Komisario Faustino- “2021 PNTL tau preriodade iha proposta de Kompras ba Transporte Operasionais”

Covalima-RCCT- PNTL fo prioridade iha Proposta do orsamentu 2021 hodi kompra transporte nune’e fasilita operasaun iha komando PNTL Municipio sira iha teritorio laran tomak.

Afirmasaun ne’e hato’o wainhira Komisario Polisia Faustino halo vizita ba iha Kuarter Jeral PNTL Municipio Covalima Sexta Feira (02-10-20).

Komandante Jeral PNTL ne’e mos dehan iha Vizita ne’e nia simu ona Preokupasaun husi Ajd.Komandante PNTL Covalima ne’ebe hare liu ba iha parte administrasaun ninian.

“Orsamento temporario ita hotu hare katak iha fatin hotu-hotu ne’e minimo liu,  ita bele iha esperansa ba ita nia komunidade liu-liu ba iha area seguransa.” Dehan Komandante Jeral PNTL.

Hatan ba pergunta husi jornalista RCCT, kona ba Iha Covalima PNTL sei menus Transporte atu utuliza hodi halo operasaun? Nia (Komandante Faustino” hatan “ha’u hetan ona informasaun ne’e husi adjunto komando PNTL Covalima maibe ha’u hato’o ba katak, ita nia falta iha administrasaun nune’e atu bele uja hodi hadi’a  mak sei bele utiliza fali” Tenik Komandante Jeral PNTLComisario Polisia Faustino Da Costa.

Aleinde ne’e Komisario Faustino mos rekonhese durante ne’e membro Polisia Nasional sira infrenta difikuldade lubuk ida hanesan meius komunikasaun no Transporte ba operasoins no kondisaun infrasturtura, maibe ida ne’e la’os sai bareira bot atu PNTL labele halo ninia K’nar.

Komando hatene Membro Polisia hasoru difikuldade oi oin, maibe ne’e la’os atu sai bareira bo’ot ba sira atu hodi halo servisu hodi atende komunidade sira iha Covalima, Membro sira iha ne’e servisu di’ak, liliu sira nia atendementu ba iha situasaun hasoru pandemia ida ne’e” Komisario ne’e hakotuk.

Jornalista                : Asatu & Tynho

Editor                       : Chamot Nahac