Komando Siguransa Fronteira “PNTL, Polisia UPF no F-FDTL” halo Avalisaun servisu durante Ambito EE dahat tanba Covid-19

Komando PNTL Municipio Covalima ho Komando Forsa rua nebe destakado iha linha fronteira, hanesan F-FDTL no Polisia UPF halo avaliasaun ba servisu iha linha fronteira durante ambito Estadu Emerjensia fase dahat tanba  moras Covid 19.

Hafoin remata engkontru Komandante PNTL Municipio Covalima,  Super-Intendente Antonio Maria de Sa hateten, liu husi halo’o avaliasaun servisu ne’e atu hamentin linha koordenasuan servisu iha Area Fronteira ninian no mos, hamotuk hadi’a atu failansu sira nebe hasoru iha terenu durante durante hala’o k’nar iha area fronteira ba ambito Estadu Emerjensia tanba Covis-19 ne’e.

  “ ida ne’e hanesan linha koordenasaun servisu ida ho forsa sira nebe mak hala’o sira nia k’nar hodi asegura seguransa iha linha fronteira, liu-liu ita liga ba iha ambitu moras pandemia Covid-19 ninian nebe tama ona ba fase daha’at.”Dehan Komandante PNTL Municipio Covalima,  Super-Intendente Antonio Maria de Sa ba RCCT Segunda  Feira (31/08/20).

Konamndante Municipio ne’e mos husu ba komunidade sira, atu mantein relasaun serbisu ho parte seguransa, hodi nune’e bele evita komunidade sira atu labele hetan amiasa ruma relasiona ho Surto covid 19 no mos bele evita ema halo movimentu Ilegais iha linha Fronteira.

“Ha’u hakarak husu nafatin ba inan no aman sira atu kontinua nafatin halo relasaun di’ak ho PNTL, UPF, no F-FDTL husu nafatin atu inan no aman sira kuandu hetan informasaun ruma ka deskonfia ema ruma la’o ho iligal hodi mosu iha imi nia let karik lalais hato’o kedas ba parte siguransa sira nune’e bele halo intevisaun lalais ema ema ilegas sira ne’e:.” tenik Komandante Polisia Antonio Maria de Sa.

Tuir Observasaun RCCT, avaliasaun ne’e hala’o iha edifisio Komando Jeral Municipio Covalima no partisipa husi Komandante Posto F-FDTL posto Tilomar, BOP, no polisia UPF no Komandante Esquadra sira iha Municipo Covalima, Inklui Komandate PNTL Covalima.

 Jornalista               : Tynho Gusmão & Yanthy

Editor                       : Chamot Nahac