Komandante PNTL Covalima “Estadu Emerjensia (EE) dahuluk to’o dahaat, Siguranda la’o kontrolado iha Covalima”

Covalima-RCCT-Komandante PNTL Covalima hatete situasaun siguransa durante Estadu Emerjensia (EE) dahuluk to’o da haat kontrolado tanba  Siguransa rigor iha linha fronteira.

Komandante Municipio ne’e mos dehan Municipio Covalima hanesan odamatan bo’ot ba Nasaun Timor Leste, tanba ne’e forsa rua PNTL no FFDTL hanesan lutu ba nasaun kontinua nafatin servisu hamutuk ho komunidade sira iha linha fronteira.

 “Durante EE hahu husi faze Primeiru mai to’o agora  buat hotu la’o ho di’ak no laiha komunidade balu mak afeita ou positivo tanto mate  ba moras Covid-19 prinsipio agora dadaun  servisu bazeia ba pilar, husi pilar ida (1) ba to’o sia (9) tanba ne’e ita tenki reuni ou kordena bebeik ho Autoridade Municipio oinsa atu bele  kontinua nafatin sensibliza ba Komunidade sira atu nune’e ita hotu bele evita moras nebe ita labele hare husi ita hotu nia let” Dehan Komandante Polisia Super Intentendente Antonio Maria de Sa ba Jornalista sira waihira partisipa kalan animasaun ba komemorasaun setembro negro ba dala 21 iha St. Rosa Debos.

Komandante Polisia Antonio mos ba dadau ne’e Komunidade iha Covalima kontinua Kumpri Regras EE.

“Komunidade sira iha Covalima hahu husi Area Fronteira mai to’o iha ne’e, hotu hotu nafatin Kumpri regras sira nebe aplika iha EE tanba Covid-19 ne’e.”Antonio hakotu

Kobertura                 : Ivan /becky

Editor                         : Chamot