Kamanete 42 tula sasan nesesidade baziku no material konstruksaun tama mai Timor Leste liu husi Fronteira Salele Covalima

Covalima (RCCT)-26-03-2021 Durante Fulan rua la iha atividades importasaun sasan iha Porta Entrada Fronteira Postu Integrado Salele-Municipio Covalima tanba estadu emerjensia no Serka sataria TANBA Covid-19 maka hafoin hetan fali despaixu  husi ministerio interior, servisu alfandega iha Fronteira Salele-Covalima hahu fila fali aktividade importasaun sasan tama mai iha ita nia Nasaun Timor-Leste liu husi Covalima.

Ko’alia Jornalísta RCCT Diretor Alfandega iha Fronteira Posto Integradu Salele-Covalima Nuno Nogueira informa, Durante Fulan rua la iha actividades importasaun sasan iha Linha Fronteira, fo impaktu ba folin sasan sa’e iha Timor Leste liu liu iha Covalima, tanba ne’e ho Pedidu nebe emprezarios sira hato’o  ba Ministerio Interior nebe hetan ona aprovasaun mak maka Sesta-Feira ohin (26-03-2021) atividades importasaun sasan hahu fali iha Fronteira Postu Integradu Salele-Covalima.

“ Ami hetan despaicho husi Ministerio Interior konaba atividades importasaun sasan mai ita nia rai laran, tamba durante fulan rua la iha actividades importasaun,sasan nebe maka  ohin tama, maioria aihan básiku no material konstrusaun, tanba ita hare fulan rua liu ba, sasan iha rai laran ne’e menus entaun halo presu nebe sa’e makaas, entaun ita nia Emprezário sira halo pedidu ba Ministerio interior no hetan aprovasaun maka ohin ita halo importasaun ” Diretor Alfandega Covalima Nuno Nugueira dehan iha nia kna’ar Fatin Fronteira Postu Integradu Salele Sexta Feira ohin.

Enkuantu Diretor Alfandega Covalima esplika, kareta nebe maka tula sasan lori tama mai iha rai laran hamutuk 42, no aktividade imoportasaun ne’e hala’o nafatin kumpri regrasa prevensaun Covid-19 no kumpri nafatin prorokolu nebe Ministerio Saude no Ogranizasaun Saude Mundial fo sain ona.

maibe nia hatutan maske iha Munisipio Covalima hapara ona Serka Sanitária, maibe kumpri regras husi OMS, tamba ne’e antes sasan hirak ne’e tama mai rai laran, Ekipa husi Saúde halo kedan desinfekta ba sasan hirak ne’e.

“ Kareta nebe maka ohin lori sasan tama hamutuk 42, maibe maske iha Covalima ne’e hapara ona Serka Sanitária, ita nafatin kumpri regras husi Saúde, tanba ne’e antes kareta hirak ne’e atu tama mai laran ita halo uluk desinfekta ba kareta no sasan hirak ne’e ” Tenik Nuno

Entertantu Atividades importasaun sasan iha Fronteira Postu Integradu Salele-Covalima ne’e partisipa husi Administrador Municipio Covalima no Seguransa husi Polisia UPF,  F-FDTL iha Posto Integrado Salele.

Jornalísta                     : Tynho Gusmão & Aje Ferreira

Editor                           : Chamot Nahac