Juventude Covalima Sunu tocha hodi Komemoras Loron Massaker Santa Cruz

Joventude Iha Munisipio Covalima Hala’o Actividade Sunu Tocha Hodi Selebra Ba Loron Nasional Juventude No Loron   Comemora Massakre Santa Krus 

COVALIMA-RCCT-Loron 12 Fulan  Novembro tinan 1991  hanesan loron ne’ebe importante tebes, tamba joventude loriku aswain ho determina nakonu ho espirito luta nian hodi hamriik no hakilar ba mundo tomak  konaba ita nia kausa luta ba ukun rasik an. 

Tamba ne’e joventude  sira iha Munisípio Covalima halibur hamutuk hodi hala’o aktividades sunu Tocha  hodi la’o ain hale’u Kapital Municipio Covalima, ne’ebe hahu iha Igreja Ave Maria Suai  no remata iha kampo Sandalo, hodi hanoin hikas fali juventude loriku asuwain  nia luta  hodi buka ukun rasik an ida nebe oras ne’e dadaun ita hotu goja ne’e.

Iha kalan reflesaun,  Sobrevivente Herminia de Deus  iha nia deskursu hateten, juventude uluk kontribui ba luta ukun rasik an, tamba ne’e nia husu ba foin sae sira atu fo honra ba maluk sira nebe mate ba ukun rasik an.

“ Joven uluk kontribui ba luta ukun rasik’an, tamba ne’e joven agora favor ida fo honra ba ita nia maluk sira ne’ebe mate, entre imi sira ne’e imi nia familia barak maka mate tamba kontribui ba luta ukun rasik’an ida ne’e” Dehan Sobrevivente Herminia De Deus.

Hafoin atividades sunu Tocha ne’e remata, Reprezenta Xefe Komisaun ba actividades 12 de Novembro Barnabe Ferreira hateten, durante ne’e Juventude sira hala’o ona aktividades barak  hodi komemora loron 12 de Novembro no hodi selebra loron Nasional Juventude 

 “ Durante ne’e actividades barak maka ita hala’o ona, hahu husi Marsa saudavel ba Estudante no Joventude sira ne’ebe maka hola parte iha Munisipio Covalima, nomos seminario ba 12 de Novembro nian, inklui sertame, deskursu, poesia, ba Estudante Eskola nivel Sekundario sira iha Covalima, no ba Estudante sira nivel Ensino Basiko sira ita halo kompetisaun halai karon no tata berlindus, no actividadeshirak nee ita halao sei remata iha komemorasaun loron 12 de Novembro kalan” Dehan reprezentante Xefe Komisaun ba Actividades Loron 12 de Novembro Barnabe Ferreira.

Iha aktividades sunu tocha ne’e, partisipa máximo husi foin sa’e sira iha Municipio Covalima, no sobreviventes sira,  no iha actividades ne’e situasaun la’o hakamtek tamba hetan Siguransa husi PNTL iha Municipio Covalima.

Aktividades ne’ebe mak hala’o hodi komemora loron 12 Novembro ne’e, apoio husi Sekretario Estadu Joventude Desporto ho montante orsamento $. 5.642 Dolar Amerikano.  

Jornalísta RCCT : Tynho Gusmão

Editor                  : Chamot Nahac