João Moniz “Iha Ambito Dezastre Natural World Vision-TL Apoio Ai-han ba Vitima hamotuk Uma Kain 100 iha Covalima”

Covalima (RCCT) 10-05-21 Kasu Lia ba Radio Cova Taroman Manager WorlVision iha Municipio Covalima João Moniz Hateten; iha ambito dezastre Natural iha Covalima world Vison Apoio Nesesidade Baziku hanesan fos, mina bimoli, ikan lata no be ba komunidade sira nebe afeta ba inudasaun iha Postu Administrativu Zumalai, Tilomar no Maukatar hamotuk Uma kain 100.

Ami mos responde ba vitima inundasaun nebe mak afeita ba komunidade, ami suporta hanesan ai han nesesidade baziklu hanesan fos, mina goren, ikan lata no be agua ,nebe mak sira presiza iha emergensia nia laran, apoiu ba komunidade vitima hirak ne’e husi Postu Zumalai, Tilomar ho Maukatar” Dehan João ba RCCT iha nia Knar segunda Feira (10-05)

João Moniz Fundamenta, Apoio hirak ne’e fo deit ba Vitima sira nebe afeita ba Inundasaun nebe akontese iha fulan kotuk iha Suco 11 nebe lokaliza iha postu Administrativu 3 (Zumalai, Maukatar no Tilomar)

ami nia parte fo apoiu deit ba komunidade vitima sira ho total uma kain atus ida (100) iha Posto tolu nia laran hanesan iha Posto Zumalai iha Suco hitu ( 7 ) mak hanesan Tashilin, Mape, Fatuletu, Lour, Zulo, Raimea, no lepo ne’e hamutuk uma kain hitu nulu resin sia ( 79 ), iha Posto Tilomar hamutuk uma kain sanulu resin ne’en (16) komposto husi Suco 2 (Maudemo no Lalawa) iha Posto Maucatar iha uma kain lima (5) nebe lokaliza iha Suco Ogues no Holpilat” Manager World Vision João Moniz haktuir

Enkuantu Manager Word Vision ne’e esklarese antes fo apoiu ba vitima sira ne’e, primeiru halo uluk lina kordenasaun ho autoridade local sira iha Suco no Posto hodi hetan dadus vitima nian nune’e World Vison bele idetifika hodo fo Apoio Umanitaria ne’e.

Primeiru ami liu husi kordenasaun ho Xefe do Suco no administrador Posto sira husi fatin tolu ne’e no mos foti dadus liu husi Xefe Aldeia sira mak fo dadus hirak ne’e mai hotu mak ami ba halo identifikasaun ida nebe mak hetan grave liu mak ami fo apoiu uit oan ba iha neba, ita apoiu ba komunidade vitima sira nebe mak hetan afitadu husi inundasaun ou be’e tama uma no estraga sira nia ai – han iha to’os laran no komunidade hirak ne’e mak hetan duni apoiu husi World Vision ne’e.” Tenik João Moniz.

Entertantu Manager World Vision João Moniz informa orsamentu hirak ne’e mai husi Start Fund halo koperasaun no servisu ho World Vision iha Timor Leste hodi sosa ai-han ba komunidade sira nebe sai vitima ba inundasaun iha fulan hirak liu ba.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor       : Chamot Nahac