Guarda Prizaun Suai menus-ho matan wen Agusto Husu ba MJ atu Aumenta Numeru Sigaransa.

Covalima (RCCT)14–05–21 Ministro da Justisa Manuel Carseres da Costa vizita Prizaun Suai iha Municipio Covalima hodi enkoraza Guarda Prizaun sira atu fo nafatin seguransa prizoneirus sira iha Prizaun laran.

Iha vizita Ministro da Justisa ne’e, Diretor interino Prizaun Suai Agusto Humberto dos Reis hamonu matan ben relasiona ho moras covid 19 nebe afeita ba nia kolega guada prizaun nain 8 nebe duranet servisu hamutuk iha prizaun suai, tanba ne’e nia husu ba Ministro da Justisa atu buka solusaun hodi aumentu fali seguransa iha iha Prizaun Suai.

Husi situasaun ida ne’e fo impaktu negativu ba servisu seguransa Prizaun nian, pior liu tan ho transmisaun covid 19 nebe kona hotu guarda Prizaun sira, ida ne’e difikulta tebes ami nia servisu seguransa ne’e, ami konvida ekipa pilar gestaun krizi halo hotu swab ona rezultadu sei nafatin hatudu Pozitivo, tanba ne’e ami koordena Gestaun Krizi atu hari’i sentru ida iha prizaun tanba ami trauma ho moras covid-19 ne’e.” Informa Diretor Interino Prizaun Suai Agusto Humberto dos Reis.

Enkuantu Ministro da Justisa Manuel Carseres da Costa hatan ba Diretor Interino prizaun nia sujestaun kona ba menus seguransa ne’e, Ministro da Justisa husu kedas ba Comando PNTL Muninicipio Covalima atu fo apoiu seguransa iha prizaun suai.

Realidade numeru guada Prizonais sira sei tun tanba ne’e iha oprortunidade ne’e Ha’u husu ba ita bot nudar Comandante PNTL iha Municipio ne’e atu fo tulun no kopera liu liu iha seguransa no mos Ha’u husu ba Nai Administrador Municipio atu tau matan ba iha problemas hirak iha prizaun ne’e ” Ministro da Justisa Manuel Carseres da Costa esklarese.

Entertanto dadus guarda prizoneirus suai hamutuk na’in ha’at nulu ( 40 ) no na’in walu ( 8 ) mak hetan pozitivu ba moras covid-19 no dadur na’in sanulu resin ida ( 11 ) mak hetan mos pozitivu ba moras covid-19, dadaun ne’e guarda Prizaun ho dadur sira iha prizaun laran hamutuk nain sanulu resin sia ( 19 ) mak Pozitivo Moras Covid-19.

Jornalista : Saturnino Soares & Jose fereira

Editor      : Chamot Nahac