Fundasaun Alola-  Covalima Hanesan Area ida nebe Risku ba Trafiku Humanu Tanba ne’e Persija halo Sensibilizasaun  hodi hasa’e konhesemento Komunidade konaba Asaun Prenvetiva.

Fundasaun Alola-  Covalima Hanesan Area ida nebe Risku ba Trafiku Humanu Tanba ne’e Persija halo Sensibilizasaun  hodi hasa’e konhesemento Komunidade konaba Asaun Prenvetiva.

Jornaista : Asatu/Abecky

Editor:   Chamot Nahac

Atu hasa’e konhesemento kona ba Trafiku Humanu maka Fudasaun Alola kona Segunda ohin (21/07/20) halo Sensibilizasaun ba Komunidade no autoridade local sira iha Suco Maudemu Postu Administrativu Tilomar Mucipio Covalima

Ba RCCT Koordenadora programa Advokasia  Fundasaun Alola, Apolonia Maria da Costa  hateten Municipio Covalima hanesan area ida nebe iha risku bo’ot ba Trafiku humanu tan ne’e persija sensibiliza kona ba asaun prevensaun ba Trafiku Humano nomos hasa’e liu tan  konhesemento Autoridade local liu-liu ba inan aman sira.

“Iha Municipio Covalima  hanesan area ne’ebe mak risku tebes ba Trafiku Humano tanba Covalima rasik besik iha area Fronteira tan ne’e ema fasil ba ema oin ruma bele tama mai Ilegal hodi Informasuan nebe la adekuadu hodi habosk ita komunidade sira iha ne’e, tanba ita hatene katak iha Area Rural sira ne’e susar atu asesu ba informasaun liliu kona ba Trafiku Humanu ne’e rasik tan ne’e ita persija halo Prevensaun antes ida ne’e akontese”Dehan Aplonia ba wainhira dadalian ho Radio Cova Taroman iha sede Suco Maudemo Segunda Feira ohon (21/7/20)

Koordenadora ne’e Fundamenta, to’o agora iha Covalima Fundasaun Alola seidauk simu keisa kona ba Trafiku humanu maibe Fundasaun Alola nafatin halo sensibilizasaun kona ba trafiku Humano hodi halo kona ba Asaun Preventiva ba Trafiku Humanu ne’e rasik.

Ami Kontinua habelar informasaun ida ne’e para ema bele komprende nene’e sir abele fo sain problema nebe sira hasoru  relasiona ho Trafiku Humanu”

Iha fatin hanesan partisipante iha sensibilizasaun ne’e Monica Moniz hateten

Depois de partisipa iha sesibilizasuan ne’e nia parte sei kontinua habeler informasaun ba familia sira no ema sira seluk nebe la partisipa iha loron sensibilizasaun ne’e.

“Ha’u senti informasaun kona ba Trafiku Humanu ne’e Importante mai ami nebe hela besik iha Linha fronteira, tanba ne’e ha’u mos persija atu hatutan informasaun ne’e ba hau nia familia sira no ema seluk nebe ohin la mai Partisipa”

Entertanto Koordenadora programa Advokasia Fundasaun Alola, Apolonia Maria da Costa  inform aba RCCT katak Atividade ida ne’e laos halao deit iha Covalima maibe sira hala’o mos iha Municipio Bobonaro no iha Covalima rasik Fundasaun Alola hala’o ona aktividade hanesan iha Postu fatumea, Fatululik no ohin Iha Posto Tilimar Suco Lalawa no tuir Plano sei kontinua halo Aktividade hanesan iha Suco 30 iha Municipio Covalima, no atividade ne’e realiza tanba hetan suporta husi  IWDA no WAVE nebe ninia Baze iha Australia.