Estudante no Comunidade sira nebe atu halo Viazen husi Suai ba Dli tenki halo regsitrasaun iha PNTL-Covalima

Covalima (RCCT) 04-03-21 Autoridade Munisipal ho Sentru Jestaun Kriji iha Municipio Covalima halo sorumutu hodi ko’alia no buka solusaun konaba dadaus estudante sira ne’ebe mak eskola iha Dili nebe oras ne’e  dadaun sei hela iha Covalima tanba labele fila Dili liga ho situasaun serka sanitaria.

 Tamba ne’e Admintrador Municipio Covalima Orienta ona ba Adminstrador Posto sira hodi servisu hamutuk ho Xefe do Suco 30 iha Covalima nune’e bele foti  dadus estudante sira nian ba estudante sira ne’ebe mak eskola iha Dili.

” Ita orienta ona Administrador Posto no Xefe do Suco sira iha Covalima halo levantamentu dadus ne’ebe mak los no justu hodi hakerek estudante sira nia naran nune’e entrega mai iha Municipio hodi enkamina ba nibel Nasional liu husi sala de situasaun Nasional” Katak Administrador Afonso Nuguera Nahak.

Nia mos dehan ba Komunidade sira nebe hakarak halo Viazen ba husi Suai da Dili bele ba rejista naran iha Komando Polisia Municipio Covalima, Nune’e bele hetan Aprovasaun hodi deskloka ba dili hafoin hetan gia de Marsa.

“ Estudante no ema sira nebe mak atu ba Dili, husu sira atu ba regista sira naran iha Kuartel PNTL Municipio nian hodi hein komunikasaun iha nivel Nasional, hodi hein aprovasaun husi Nasional depois mak bele mobilza ema sira ne’e ba Dili no to’o iha Dili ema hirak ne’e sei kumpri iha Kuarentena dueante loron 14 nia laran” katak Administrador Municipio Covalima Afonso Nuguera Nahak.

Entertantu tuir observasaun husi Jornalista RCCT nota katak Estudante no komunidade sira barak mak loron loron husu lisensa ba Autoridade no Siguransa sira atu fo autorizasaun.

Jornalista : Saturnino Soares & Jose Ferreira

Editor : Chamot Nahac

#Hamutuk_Ita_Luta_Kontra_COVID-19:#Uja_Maskara#Fase_Liman_Beibeik_Ho_Sabaun #Halo_Distansia_Fisiku.