EKSES-COVID20 kontinua Transporta  Fos saka 186 no Sedap kaixa 61 husi Dili mai Covalima

COVALIMA RCCT- (08-03-2021) Relasiona ho Serka Sanitaria iha Municipio Covalima tanba mosu Trasminisaun Lokal Corona Virus iha Postu Administrativu Fatumea, nebe afeita mos ba komunidade iha area afetadu susar atu hetan ai han no nesesudade bazikus seluk tan labele asesu ba merkadu, tamba ne’e siha Loron Domingo (07-03-21) Ekipa EKSES-COVID20 iha Dili kontinua transporta sasan nesesidades básikas mai Covalima hodi fo apoio ba Komunidade sira iha iha Area Afetadu.

Reprezentante, Ekipa Servisu Covalima Vitoria ho Domin (EKSES-COVID20) Almerio de Xena afirma Sasan nebe transporta husi ekipa Dili mai Suai ne’e so deit sasan nesesidade Baziku hanesa fos, mina, supermi, no ekipamentus prevensaun covid-19 hanesan maskra.

 “Total fos nebe apoio husi komunidade sira iha Dili ba Equipa EKSES-COVID20 hamutuk 186, sedap kaisa 61, maskra kaisa 9, no Bimoli kaisa 20, ida ne’e maka ami equipa EKSES Municipio simu husi ekipa EKSES-COVID20 Nasional ” Almerio informa iha Raimea tutun baliza entre Covalima ho Ainaro.

Fatin hanesan ekipa voluntario Clardel Almerio Lopes akresenta, hanesan Covalima Oan Clardel apoio kareta ba EKSES-COVID20 hodi bele mobiliza nesesidade báziku husi Dili mai Covalima ne’e ho Voluntariomente.

 “Ami nia kareta nebe tula fos husi Dili mai iha Covalima. ne’e hanesan apoio Voluntario deit tanba nudar Covalima oan tenki fo ho fuan ho laran tomak ba ita nia maluk sira nebe maka oras ne’e dadaun precisa tebes ai-han no tulun husi ita hotu”Almerio Lopes Afirma.

Entretantu EKSES-COVID20 transporta sasan nesesidade baziku husi Dili mai Covalima, tamba hetan karta autorizasaun husi Centru Integradu Gestaun  Krizi Nasional, no durante Viazen husi Dili Mai Suai EkKSE-COVID20 akompanya Ekipa Seguransa F-FDTL husi Centro Integrado Gestão de Crize no Polícia Comando Municipio Ainaro no Covalima.

Jornalista         : Tynho Gusmão

Editor               : Chamot Nahac