CVTL-Covalima fasilita Treinamentu ba Lideransa Komunitario hodi haforsa siguransa iha linha fronteira relasiona ho prevensaun Covid-19

Jornalista     : Jose Ferreira/Johny

Editor            : Chamot Nahac

CVTL-Covalima fasilita treinamentu ba Lider komunitario husi sucu walu atu hodi reforsa liu tan siguransa ba komunidade sira nebe hela besik iha linha fronteira kona ba asaun prevensaun ba Covid-19.

Treinamentu ne’e atu hakbit komunidade iha area fronteira nune’e labele daet husi covid-19 no liliu kona ba asaun preventiva ba moras corona, lia ne’e hato’o husi Koordenador Cruz Vermella Filial Covalima Domingos Grafila Amaral Sexta feira ohin (07/08/20) iha salaun CVTL-Covalima hafoin remata treinamentu ne’e.

 “Treinamentu ne’e atu haforsa komunidade liu husi halo identifikasaun, no asaun ba prevensaun pandemia Covid-19 nune’e sira labele afeita ba moras ne’e, tanba geografikamente Covalima baliza besik liu Nasaun vizinu Indonesia”.

Domingos hateten Suco walu nebe partisipa iha treinamentu Vizilasa ba suco Fronteira ne’e compost husi:

Posto Administrativu Tilomar mak Suco Lalawa no Beiseuk, Posto Administrativu Fatumea, Suco Nanu, Belulik Leten no Fatumea. Posto Administrativu Suco Taroman no Fatululik. Posto Administrativu; Suco Holpilat.

Relasiona ho Treinamentu Xefe Suco Beiseuk Saturnino Cardoso Maia dehan nudar autoridade sucu konteti tanba informasuan sira nebe hetan iha formasaun bele ajuda komunidade sira liliu ba prevensaun Covid-19 hodi labele da’et ba ninia komunidade sira.

Saturnino dehan nia parte mos sei fahe tutan informasaun refere ba komunidade sira iha ninia suku tanba konsidera informsaun kona ba prevensaun covid-19 ne’e importate.

“Depois remata treinamentu ne’e ami sei fahe tutan informasaun ba ami nia komunidade sira ne’ebe mak hela iha linha fonteira tanba informsaun kona ba prevensuan corona ne’e importante atu komunidade hatene”.

Administrador Municipio Covalima Afonso Nugueira Nahak hateten persija atu hametin siguransa iha linha fronteira liu husi aumenta vizilansia husi lideransan komunitario sira nebe hela iha area fronteira.

Ba treinamentu ne’e Administrador Afonso Nugueira Nahak Apresia ho Cruz Vermella ninia servisu durante ne’e relasiona ho Prevensuan ba Covid-19 liliu iha Municipio Covalima. Tan ne’e Administrador husi atu Cruz Vermella kontinua ajuda komunidade sira no reforsa sigiransa sira iha linha fronteira liu husi halo asaun preventivu ba komunidade sira relasiona ho Covid-19.

 “Ha’u apresia no kontenti ho Aktividade nebe CVTL-Covalima hala’o durante ne’e, tan ne’e husu nafatin atu bele refosa tan ita nia siguransa sira ne’ebe mak hala’o hela sira aktividades iha linha fronteira ninian.”Katak Administrador Municipio Covalima Afonso Nugueira Nahak hafoin hala’o abertura ba treinamentu ne’e.