Centro Comunidade Covalima halo lansamento ba kuda Ai Mahuni iha Posto Tilomar.

Covalima (RCCT)- 15-04-21 Centro Comunidade Covalima (CCC) halo Lansamento ba actividades Kuda Ai-Oan husi Programa ho Musan ida/Rai Matak Covalima, iha Suco Lalawa Posto Administrativu Tilomar, Municipio Covalima.

Programa ho Musan Ida (HMI) hari iha tinan 2017 no komesa implemente iha tinan 2019 ne’ebe hetan suporta Finanseiru husi Uniaun Europeia, Oxfam Australia no Friends Off Suai/Covalima, no apoio tenkniku husi Fundasaun Xpand iha Australia.

Diretor Centro Comunidade Covalima Alberto de Jesus Barros dehan objetivo ba Programa ida ne’e, atu desenvolve komunidade nia moris iha area rural liu husi atividades reflorestasaun, no koserva e proteje rekursus Naturais.

programa ida ne’e, ita atu desenvolve komunidade nia moris iha area rural, liu husi atividades refolrestasaun iha area degradasaun sira iha area rural, no atu konserva rekursus naturais, no atu hasae kominidade sira nia habilidade, atu nune’e bele adopta ba mudansa klimatika iha area rural ” Dehan Diretor

Alberto Salienta la iha limitasaun ba kuda Ai-Oan, tanba ne’e kada tinan Minimal  iha Ai-Hun rihun Sanulu (10.000) no planu ba tinan oin Ai-Hun rihun ruanulu (20.000), no Programa ne’e iha Tinan 2019 kuda iha Suco Lalawa, maibe Tinan ne’e kuda iha Suco Beiseuk, no  Suco seluk sei kuda nafatin bainhira tama iha mapamento.

Depende ba mapamento ne’ebe maka detecta husi GPS Satelite, nebe ita kuda lai maka iha to’os 26, maibe limitasaun ba kuda Ai-Oan ne’e laiha, tinan oin maka mapamento sei detecta nafatin kuda tanba objetivo ne’e atu hamatak Ai Laran tuan, no kada tinan ne’e Aihun 10.000, maibe agora ami hanoin fali, ba oin ne’e atu to’o Rihun 20.000, no programa ida ne’e uluk kuda iha Suco Lalawa, agora iha Suco Beiseuk ” Dehan Diretor CCC.

Iha fatin ne’e Administrador Municipio Covalima Francisco de Andrade enkoraza Xefe Aldeia no Xefe Suco Lalawa no Beiseuk, atu servisu hamutuk hodi asegura Ai-Oan, tanba konsidera hanesan Riku soin Covalima nin Liu-liu ba komumidade Lalawa,

Ha’u husu ba Autoridade Suco no Aldeia, atu servisu hamutuk hodi bele kuidadu Ai hirak ne’e, tanba Ai hirak ne’e sai hanesan rikusoin ba Covalima especial ba Suco Lalawa, no ha’u husu mos ba Centro Comunidade Covalima tenke realiza mos iha Suco no Posto sira seluk ” Dehan Administrador Municipio Covalima.

Entertanto Iha Serimonia Lansamento ne’e partisipa husi Administrador Municipio Covalima, Comandante PNTL Municipio Covalima, no Comandante F-FDTL Posto Tilomar, Diretor MAP Covalima, Administrador Posto Tilomar, no Partisipa husi komunidade sira iha Suco Lalawa.

Jornalista               : Tynho Gusmão

Editor                   : Chamot Nahac