Bispu Dom Norberto do Amaral husu ukun na’in sira, respeita konstituisaun RDTL

Covalima-RCCT-Sarani katolika Suai,hamutuk ho sobrevivente ba masakre Setembru Negro, Domingo (06/09) selebra misa agradesimentu ba martir sira ne’ebe  mate iha akontesementu 6 Setembru tinan 1999.

Ba Komemorasaun Masakre Setembru Negro ba dala 21  ,Dom  Norberto, agradese ba martir sira nebe lakon ona sira nia vida, iha igreja Ave Maria Suai, tanba hodi sira nia espiritu mak Timor leste bele sai husi nakukun ba naroman.

“Martires sira mate tamba kauza ida ba povo ne’e nia di’ak, ba paz, hakmatek, justisa ba povu ne’e hodi hetan liberdade ida ne’ebe los, ita tenke tane lisuk sira nia sakrifisiu, agora ita ida ne’ebe sei moris ne’e mak tenki valoriza ema sira nia kosar ben, ninia ran fakar buat sira ne’e hotu.”hatete Bispu Dioseze Maliana, Dom Norberto do Amaral, hafoin remata misa agradesimentu ba Setembru Negro, iha parokia Ave Maria Suai (06/09).

Iha selebrasaun ne’e Bispu Dioseze Maliana, Dom Norberto do Amaral mos hatete, konstituisaun RDTL Sosa ho ruin no ran povu tomak nian, tamba ne’e nia husu ba politiku sira tenki respeita lei Inan.

“Martires sira ne’e mate tamba buka lia los no justisa, tamba ne’e husu ba estadu tenki valoriza ema hotu ne’ebe oferese sira nia aan tomak ba luta libertasaun ne’ebe hamosu masakre oi-oin iha Timor Leste, hanesan dadauk iha suai ne’e sira mate tamba saida? Sira mate tanba justisa, tanba liberdade, tanba povu ida ne’e nia di’ak, moris iha trankuilidade iha Paz no iha hakmatek nia laran, ida ne’e konsagra ona iha Konstituisaun RDTL”dehan Dom Norberto do Amaral.

Dom Norberto akresenta, atu oinsa mak ita lori ita nia aan ida ne’ebe mak moris sabraut ida ne’e atu moris tuir konstituisaun hakarak no hetan inspirasaun husi Maromak tanba ita hotu sarani oan.

Dom Norberto Akresenta wainhira atu moris tuir konstituisaun nia hakarak no hetan inspirasaun husi maromak maka Sarani Katolika hotu tenki hadok aan husi moris sabraut ida nebe agora iha.

“sarani tenke moris tuir ida ne’e, se la moris tuir ida ne’e susar bo’ot, Ida ne’e mos bolu atensaun ba lider sira nebe ukun ne’e kesempatan di’ak, oportunidade nebe ema dehan osan mean ida oinsa mak Maromak fo hela mai, ita tenke la’o tuir buat ida ne’ebe domin, karidade ne’e, atu nune’e bele fo fuan barak”tenik Bispu Dioseze Maliana.

Hafoin remata misa, sarani hamutuk ho amu Bispu, amu lulik sira, autoridade Municipio Covalima no Autoridade Seguransa Kontinua kari aifunan iha Padre Hilario Madeira, Padre Francisco Soares, Padre Tarcisio Dewanto no sarani lubuk ida nia fatin mate.

Jornalista        :Ade Goreti

Editor              :Chamot Nahac