Assosiasaun Nasional Produto Fini Komersial Timor Leste halo partilha  informasaun konaba prosessu fini komersial.

Vice Presidente fini komersial, Marcelino Magno
Vice Presidente fini komersial, Marcelino Magno

Jornalísta     : Tinho Gusmão/Ade

editor : Chamot Nahac

Assosiasaun Nasional produto fini komersial Timor Leste ( ANAPROFIKO) partilla informasaun hodi halo mudansa ba Sistema Agrikultura Tradisional ba moderna  iha Aldeia Sadahur Suco Maudemo ba Asosiasaun fini hitu nebe kompstu husi Ainaro tolu(3) no Covalima hat(4).

ba RCCT, Vice Presidente fini komersial, Marcelino Magno hateten, objetivo ba sorumutu ne’e, atu partilha informasaun konaba prosessu fini nebe mak hala’o iha Munisipio, posto no suco sira, nia hatutan informasaun ne’ebe fahe  halo mudansa mos sistema agrikultura.

Ba Radio Cova Taroman Vice Prezidente Fini Komersial Marselino Magno hateten, liu husi partilla informasaun ne’e atu hodi halo mundasa ba sistema agrigkultura tradisional ba agrikultura moderna.

“ Asosiasaun ne’ebe maka envolve iha municipio ainaro iha assosiasaun tolu, suai iha assosiasaun haat,sub assosiasaun grupo feto, ne’ebe sorumutu ida ne’e atu partilha informasaun liga ho prosessu fini ne’ebe durante ne’e hala’o iha ita nia munisipio, ita nia posto no suku informasaun ne’ebe fahe ligasaun ita halo mudansa sistema agrikultura nian, iha tradisional bele sai moderno, no mos kona prepara prosessu fini, ami mos esplika koba ba fini ne’e mak saida no fini ne’e la’os atu ba konsumu maibe fini atu hodi fahe ba ita nia komunidade sira liu husi ita nia parseiru permanente liu husi ministerio agrikultura e peska ”( hatan marcelino magno)

Ba Okaziaun ne’e diretor MAP Municipio Covalima, Zeferino Amaral Guterres informa iha futuru MAP Covalima sei Ajuda Assosiasaun Fini tan ne’e  husu ba grupo sira atu kontinua hala’o servisu ne’e.

 “Hakarak hatete katak parte agrikultura pronto fo apoio  tekniku, nomos apoio buat seluk tan nebe mak ligasaun ba iha fila rai ninia, quando iha mina ita fo mina gratuita, tan ne’e papel Ministerio Agikultur ninian para atu ajuda asosiasaun sira ba oin iha future”.

entertanto, iha sorumuto ne’e, partisipa husi asosiasaun hitu nebe mai husi Munisipio Ainaro no Covalima no sorumutu ne’e realiza Sexta Feira ohin 31/07/20 iha Aldeia Sadahur Suco Maudemo Posto Administrativo Tilomar, Municipio Covalima.