Administrador Municipio Covalima Husu Ba  Komunidade Sira Atu Mantein no Nafatin kumpri regras ba Prevensaun Covid-19.

Administrador Covalima
Administrador Covalima”Afonso Nugueirah Nahac”

Covalima (RCCT)-09-01-21- Hafoin  remata engkontru Iha salaun Administrasaun Municipio Covalima ho Sefe Suco 30 no Pessoal Apoio Suku Sira, Administrador Municipio Covalima Afonso Nugueira Nahak husu ba Sefe Suco atu fo hanoin ba Komunidade Sira hodi kontinua halo prevensaun ba moras Covid-19 no kumpri ba regras Estadu Emerjensia, relasiona ho renovasaun Estado Emerjensia nebe dekreta husi  Presidente da Republika iha loron 30 fulan Dezembro 2020 liu ba.

“fo Orientasaun Adisional ba xefe suku sira katak tenki halo kontinuasaun ba prevensaun Covid-19,husu imi xefe suco hotu atu nafatin fo hanoin ba ema hotu hotu tenki uja maskra waihira sai ba nebe-nebe deit, labele halibur malu liu husi ema na’in 10, tenki kuidadu nafatin hodi mantein distasiamentu social, no iha uma mos tenki fase liman bebeik ho sabaun”dehan Administrador Municipio Covalima Afonfo Nugueirah Nahak ba RCCT iha salaun administrsaun Covalima Quarta Feira (06-1-21)

Engkuatu Administrador Municipio Covalima mos enkoraja nafatin ba Sefe Suco sira nebe lokaiza iha Area Fronteria atu nafatin tau matan ba komunidade nebe halo movimento iha linha fornteira atu labele halo aktividade ilegais.

Jornalista : Sejaltino Gusmão

Editor Chamot Nahac