Administrador Covalima husi Komunidade sira tenki tau iha konsensiensia hodi halo prevensaun covid-19.

Covalima (RCCT) -26-02-21-Autoridade Municipio Covalima Husu Ba Komunidade atu tau iha fuan hodi halo Prevensaun ba Covid-19 tanba transmisaun local iha ona Municipio Covalima.

“Nudar Covalima oan tenki hanoin did’iak hodi tau iha neon ho laran atu nune’e hodi halo tuir nafatin regras Estadu Emergencia ne’ebe maka ita nia guvernu fo sai ona ba ita hotu katak ita hotu tenki fase liman, uza maskra, tur tenki dok malu metro ida ka rua atu nune’e hodi halo Prevensaun ba Covid – 19 tanba transmisaun local ita hotu hatene katak iha ona ita nia Municipio Covalima.” Kasu lia ba RCCT Afonso Nuquera Nahak iha nia k’nar fatin Sexta Feira (26-02-21)

Administrador husu ba komuniadade sira atu hakmatek iha fati no labele halo viagen ba mai tanba agora dadaun ne ita nia guvernu fo sai ona lockdown ka serka sanitaria no.

 “liu liu husu ba komunidade sira ne’ebe maka hela besik iha lina fronteira ho nune’e husu ba komunidade sira karik iha persija ne’ebe maka importante maka bele sai ka bele halo viajen”Tenik Administrador Covalima

Entretantu situasaun agora dadaun iha Municipio Covalima komunidade barak mak lahalo movimentu ba mai tanba kumpri regras EE no serka Sanitaria no mos Maioria komunidade Kumpri Protokolu nebe fo sai husi MS no OMS.

Jornalista : Ermelito de Jesus

Editor : Chamot Nahac

#Hamutuk_Ita_Luta_Kontra_COVID-19:#Uja_Maskara#Fase_Liman_Beibeik_Ho_Sabaun #Halo_Distansia_Fisiku.