Administrador Covalima Fransisco Andrade husu Komunidade sira atu labele hela iha area risku dezastre natural.

Covalima (RCCT) 06-04-21- Administrador Municipio Covalima husu ba ho xefe do suco suai loro atu kontrola komunidade sira iha Bairo Sukabi Mesak Suco Suai Loro atu labele hari uma iha iha area risku sir aba deszastre natural liu liu iha mota ninin ka tasi ibun.

Koalia ba Radio Cova Taroman (RCCT) Administrador Covalima dehan komunidade sira labele hela iha fatin risku dezastre sira tanba bainhira udan bo’ot sempre akontese inundasaun hodi estraga komunidade sira nia to’os no hela fatin.

Nune’e Administrador Municipio Covalima Fransisco de Andrade rekonhese relasiona ho Udan nebe foin akontese hamosu inundasaun rezulta komunidade sira balu sai Vitima husi kamalidade ne’e.

“Relasiona ho udan nebe maka agora dadaun ita hotu infrenta hela iha ita nia rai laran ida nemak fo ameasa bo’ot ba ita hotu hodi estraga ita nia Natar ho to’os  homos fo impaktu ba ita atu hodi buka osan ba ita ida-idak nia vida moris loron kalan nian” Katak Fransisco de Andrade.

Administrador Andrade husu ba ekipa serbisu sira hotu atu serbisu ho onestidade hodi serbi komunidade nebe mak infrentea hela inundasaun iha tempo ida ne’e.

 “Husu ba Ekipa servisu hotu atu bele halo servisu ho onestidade hodi atende ita nia maluk sira nebe mak agora dadaun infrenta hela inundasaun ne’e” Nia dehan.

Entretantu

lia hirak ne’e Administrador Covalima hato’o depois de fahe sasan nesesidade basika ba komunidade afeitadu husi inundasaun iha Suco Suai Loro, Aldeia Loro, Bairo Sukabi Mesak no hafoin tïa fahe hotu sasan ne’e Administrador Municipio hamutuk ho komandante polisia Municipio covalima hakat kedas ba iha postu Administrativu Zumalai hodi hare Direita kondisaun komunidade sira iha fatin refere.

Jornalista : Lito de Jesus.

Editor      : Chamot Nahac