Administrador Covalima apresia ho Pesoal Saude nia Servisu iha Ambito Covid-19

Covalima (RCCT) 30-04-21-Administrador Municipio Covalima Fransisco de Andrade apresia ho Servisu Pesoal saude sira nian nebe maka durante ne’e halo servisu atendementu liga ba surtu Covid-19 iha Covalima.

Ha’u hakarak hateten deit, durante ita nia servisu hodi halo atendementu ba Moras Covid-19 iha Covalima, ha’u kompara ho Municipio seluk, ita Covalima Servisu di’ak liu, primeiro ba Pesoal Saude sira nebe kumpri sira nia dever, nudar ema Saude, depois hatene katak imi Servisu nunka sura imi nia kolen ne’e ho sintidu ida katak, servisu ida nebe ho esperitu voluntariamente hadomi tebes komunidade iha Covalima atu nune’e moras Covid-19 ne la bele hada’aet ba bebeik” Dehan Administrador Municipio Covalima Franscisco de Andrade.

Autoridade Lokal ne’e husu nafatin konsensia ba funsionario ho familia sira hotu atu bele iha konsensia hodi simu vasinasaun iha etapa tuir mai ne’e.

Ha’u hanoin iha segundu faze ne’e, ita hotu iha konsiensia rasik, ha’u husu nafatin ba Funsionario sira ho imi nia Familia hotu, la bele halo tuir Pulitiku Nivel altu nian” Salienta Administrador Municipio Covalima

Entretantu tuir informasaun nebe RCCT Asesu durante halo vasinasaun AstraZeneka ba intitusaun lina frente balun maka la hetan vasinasaun tanba traumo ho publiksaun iha media sosial.

Jornalista : Aje Fereira/Lito de Jesus

Editor : Chamot Nahac