Xefe Belulik Leten “Komunidade Ijiji atu ba hare to’os nebe besik Fronteira”

Covalima ( RCCT ) 09-03-21- Xefe Quintino Jose Amaral hateten Komunidade nia to’os nebe besik linna fronteira iha area Suco Belulik Leten Postu Administrativu Fatumea, animal estraga hotu ai han iha to’os laran tanba imapaktu husi serka sanitaria nebe bandu komunidade sira la sai ba mai iklui la ba tau matan ba sira nia to’os.

Tanba ne’e Xefe Suco Belulik Leten Quintino Jose Amaral Informa nia simu Ejijensia husi komunidade nebe husu autoridade lokal no siguransa  sira iha postu  adminitrativu fatumea atu fo tempu ba to’os nain sira atu bele hare sira to’os  nebe nakonu ho aihan lokal.

” Durante ne’e Ha’u simu informasaun husi Ha’u nia Komunidade sira nebe halo to’os besik fronteira, no komunidade dira izizi dehan “ami nebe mak halo to’os besik fronteira, animal estraga hotu ona ami nia ai han iha to’os laran tanba ema ruma la iha atu hare ami nia ai han iha to’os laran” esplika Xefe Suco Belulik Leten Quintinho Jose Amaral.

Relasiona ho problema ne’e Xefe Suco Belulik Leten Quintino Jose Amaral husu ba autridade siguransa atu fo posibilidade ba komunidade to’os na’in sira hodi ba tau matan sira nia aihan nebe nakonu iha to’os laran.

” Ha’u hanesan autoridade Suco Belulik leten husu ba autoridade siguransa atu fo netik biban ba Ha’u nia komunidade atu hare netik sira nia aihan iha to’os laran tamba semana rua resin ona sira la hare sira to’os, dala ruma ai han iha sira nia to’os laran la iha ona tamba animal” Tenik Quintino

Entertanto tuir informasaun husi Xefe Suco Belulik leten dehan oras ne’e dadaun komunidade sira iha Postu Administrativu Fatumea liu liu iha area afeitadu, komunidade sira la halo atividades tamba ema hotu-hotu kumpri regras iha Serca Sanitária.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor : Chamot Nahac.