Xanana “Funu 1975 Fronterira Norte no Sul Hadau Kilat Barak”

Covalima (RCCT) –06-09-20- Lider Karismátiku Kay Rala Xanana Gusmão informa, iha Tinan 1975 Timor halo funu hasoru Inimigu, iha Fronteira Sul no Norter oho ema barak maibe fronteira Leste la dun oho inimigu tanba sira la dun tiru malu.

Xanana dehan ne’e wainhira sai oradora iha seminario ba Komemorasaun Masakre Setrembro Negro, nebe realiza iha Gedung wanita, St. Rosa Debos.

“Funu husi 1975 to’o 1978, iha Fronteira Sul no Norte mak Kaptura kilat barak no oho inimigu barak liu, ami iha ponta Leste como diresaun ne’e bo’ot no iha sentru, ne’eba inimigo haluha Tiha, entaun ami ladun tiru malu,” Dehan Xanana iha Seminario Komemorasuan 6 Setembro Negor Suai ba dala XXI  iha salaun Uma Feto Covalima, Kinta, (03/09/20).

Lider karismatiku ne’e mos Presta omenajem ba matebian padre nai’n 3 no povu barak ne’ebe fo aan ba mate iha loron 6 Fulan Setembro 1999 liu ba.

Nia informa bainhira comunidade no joventude sira ho inisiativa halo serimonia komemorasaun loron Masakre Setembro Negro Suai, historia ne’e sei hatutan ho di’ak no los.

“ita sente sira nia historia sei hatutan ho di’ak, tamba imi la’o tuir martir sira nia ain fatin, hau husu deit martir katak mate tamba rai ida ne’e, ho nune’e imi mak tenke prepara an atu la’o tuir ain fatin ne’e”. Tenik Lider Karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão.

Xanana mos konta istoria kona ba luta ba libertasaun rai ide ne’e, xanana dehan tenki valorize sira nebe lakon vida wainhira funu hasoru inimigo iha tempo neba. Kay Rala Hakotu.

Jornalista                 : Tynho Gusmão

Editor                        : Alang